x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖP3A Sosiaalityön arvot ja etiikka 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Anna Metteri

Yleiskuvaus

Opiskelija perehtyy sosiaalityön arvoihin ja eettisiin kysymyksiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen sosiaalityön ja sosiaalialan eettisistä periaatteista ja ammatillisista arvoista ja oppii tunnistamaan omia arvojaan ja lähtökohtiaan ja reflektoimaan niitä suhteessa sosiaalityön arvoihin ja etiikkaan.

Sisältö

Sosiaalityön kansainväliset ja kansalliset eettiset periaatteet ja ammatilliset arvot, niiden toteutuksen haasteet, erilaisia näkökulmia omien henkilökohtaisten arvojen reflektioon.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Lukupiiri

Suoritusvaihtoehdot:
1. Luentoseminaari ja essee seminaarin ja kirjallisuuden (kohdat 1-3) pohjalta
TAI
2. Essee kirjallisuuden (kohdat 1-4) pohjalta.
Kirjallisuuden lukemista varten organisoidaan vapaaehtoiset lukupiirit. Esseen voi kirjoittaa ryhmässeenä tai yksilöesseenä opettajan antamien erillisten ohjeiden mukaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Katso yleiset esseeohjeet oppiaineen kotisivulta.
http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/sosiaalityo/kaytannot/kirjallisuuskuulustelu_esseena/index.html
Kolmen opintopisteen laajuisen esseen ohjepituus on 8-12 tekstisivua. Kirjoita essee seminaarin, kirjallisuuden ja oman kokemuksesi pohjalta. Pohdi esseessä sitä, miten sinun henkilökohtaiset arvosi ja kasvuympäristösi arvot suhteutuvat sosiaalityön ammatillisiin arvoihin, joihin olet nyt tutustunut tenttikirjallisuuden kautta. Tarkastele kirjallisuudessa esitettyjä eettisiä periaatteita ja ajattelutapoja sekä kirjallisuuteen sisältyneitä sosiaalityön eettisiä ohjeistuksia.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Esseen arvioinnissa otetaan huomioon se, miten kirjoittaja osaa reflektoida omaa arvomaailmaansa ja tunnistaa eettisiä ristiriitoja ja eri arvomaailmojen eroja.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Parrott: Values and Ethics in Social Work Practice. Learning Matters 2006.

2. Arki, arvot, elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Talentia, ammattieettinen lautakunta 2005. www.talentia.fi.

3. Ethics in Social Work, Statement of Principles. International Federation of Social Workers 2004. www.ifsw.org/en/p38000324.html.

4. Banks: Ethics and values in Social Work. Palgrave 2001, luvut 1-4.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö