x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kielen syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida suomen kieltä muodon ja merkityksen osalta monipuolisesti ja kriittisesti niin kielenkäytön kuin eri teorioiden näkökulmista. Hän osaa vertailla suomea sukukieliin ja muihin maailman kieliin, analysoida kieltä erilaisilla kielentutkimuksen menetelmillä ja soveltaa tietojaan laajahkon tutkimuskysymyksen tutkimiseen. Hän tuntee laajasti fennististä nykytutkimusta, erityisesti erikoistumisalaltaan. Syventävissä opinnoissa opiskelija on myös syventänyt osaamistaan oman työelämäsuuntautumisensa mukaisesti, esimerkiksi suomi toisena ja vieraana -kielenä tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumisopinnoissa.

Sisältö

Syventävissä opinnoissa keskeisenä tavoitteena on suomen kielen aineopintojen antaman laaja-alaisen osaamisen pohjalta erikoistua yhteen tai muutamaan osa-alueeseen ja laatia itsenäinen pro gradu -tutkimus. Erikoistumisopintoja on viideltä eri alalta: suomi toisena ja vieraana kielenä, työelämäviestintä ja kielikonsultointi, kielen opetus ja oppiminen, kielen variaatio ja muutos sekä kielen rakenteet, merkitys ja käyttö. Näitä voi yhdistellä vapaasti henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Jos opiskelija suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuudesta tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuudesta 20 op (opintojaksot 1-4), hän saa erikoistumisestaan merkinnän tutkintotodistukseen. Lisäksi voi suorittaa harjoittelun, jolloin merkinnän laajuus on 25 op. Jos opiskelija suorittaa harjoittelun tähän kohtaan, hänen ei tarvitse suorittaa syventävien opintojen jaksoa SUOS8 Työelämäopinnot.

Arviointi: Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo. Pro gradu -tutkielma lasketaan mukaan syventävien opintojen kokonaisarvosanaan samalla tavalla kuin muutkin opintojaksot.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Suomen kielen syventävät opinnot

SUOS3 Erikoistumisopinnot 20–25 op
Suoritettava 20–25 opintopistettä
Opiskelija voi suorittaa vapaasti valiten 4 opintojaksoa. Jos opiskelija suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuudesta tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuudesta vähintään 20 op, hän saa näistä opinnoista merkinnän myös tutkintotodistukseen.
Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus 0–25 op
Suoritettava 0–5 allaolevaa
Jos suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuudesta 20-25 op, saa kokonaisuudesta merkinnän tutkintotodistukseen.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Kokonaismerkintään suoritettava jaksoista jompikumpi
SUOV5 Harjoittelu, 5 op
Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus 0–25 op
Suoritettava 0–5 allaolevaa
Jos suorittaa työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuudesta 20-25 op, saa kokonaisuudesta merkinnän myös tutkintotodistukseen.
Kielen oppiminen ja opettaminen 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta.
Kielen variaatio ja muutos 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta
Kielen rakenteet, merkitys ja käyttö 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta.
Työelämäopinnot 0–5 op
Suoritettava 0–1 allaolevaa
Jaksoa ei tarvitse suorittaa, jos kohdassa S3 on suorittanut 25 op sisältäen harjoittelun (SUOV5 tai SUOT5)
SUOS8 Työelämäopinnot, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö