x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

-pystyy keskustelemaan arkipäivän tilanteisiin liittyvistä aiheista venäjäksi

-pystyy tuottamaan oikein venäjän äänteet ja perusintonaatiot

-osaa tuottaa rakenteellisesti yksinkertaista yleiskielistä tekstiä venäjäksi

-tuntee venäjän kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston

-tuntee kieliopin peruskäsitteistön ja kykenee käyttämään ja selittämään sekä venäjän- että suomenkielisiä termejä ja ymmärtää kielen rakenteiden merkityksen osana kielitaitoaan ja kieliasiantuntijaidentiteettiään

-tuntee kieli-, kirjallisuus- tai käännöstieteen peruskäsitteistön ja kykenee käyttämään ja selittämään alan termejä

-osaa etsiä tutkimaansa aiheeseen liittyvää tietoa ja tuntee avainteokset

-ymmärtää yleiskielisiä tekstejä sanakirjoja ja muita tietolähteitä apunaan käyttäen

-tuntee ja osaa selittää Venäjän historian ja kulttuurin keskeisiä tapahtumia ja käsitteitä

-tuntee venäläisen kaunokirjallisuuden perusteoksia ja niiden syntykontekstin

-tuntee käännösprosessin vaiheet ja osatekijät

-osaa toimia aktiivisesti ryhmässä

-osaa esittää suullisesti mielipiteitään ja tietojaan

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot

VENP1 Kielioppi I, 5 op
VENP2 Kielioppi II, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö