x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
-osaa käyttää venäjän kieltä sujuvasti sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa ja hallitsee kielen ja kulttuurin alan erikoissanaston
-osaa tuottaa venäjäksi sekä yleiskielistä asiatekstiä että tieteellistä tekstiä
-osaa arvioida kielitaitonsa tason ja kehittää sitä systemaattisesti
-tuntee Venäjän historian ja kulttuurin eri vaiheet ja pystyy analysoimaan ja ymmärtämään nyky-yhteiskunnan ja -kulttuurin kehitystä ja ilmiöitä sekä osaa soveltaa kulttuurista asiantuntijuuttaan erilaisissa tehtävissä
-tuntee Venäjän kielen, kirjallisuuden tai kulttuurin alan erityiskysymyksiä ja osa-alueita, jotka sisältävät kielen rakenteiden teorian, kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen sekä venäläisen kulttuurisen ja kirjallisen identiteetin ilmentymät
-osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää venäjänkielisen tieteellisen tutkimuksen
-tuntee oman tutkimusalueensa metodologiaa ja osaa soveltaa omaan tutkimukseensa relevantteja metodeja ja teoreettisia käsitteitä
-hallitsee tiedonhankinnan ja lähdekritiikin
-tunnistaa omat tiedolliset ja taidolliset vahvuutensa ja osaa soveltaa niitä työelämän tarpeiden mukaisesti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot

VENS1 Kirjallinen ja suullinen viestintä III, 5 op (1.slk / 1.klk)
VENS2 Tekstin ymmärtäminen III, 5 op (1.slk / 1.klk)
VENS3 Venäjän kulttuuri, 5 op (1.slk / 1.klk)
Tutkielmaopinnot 40 op
VENS4 Seminaari II, 10 op (2.slk / 2.klk)
VENS5 Pro gradu -tutkielma, 30 op (2.slk / 2.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö