x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaisten kielten aineopinnot, 45–50 op

Osaamistavoitteet

Viestintäosaaminen

Pohjoismaisten kielten aineopinnot suorittanut opiskelija

-osaa käyttää kieltä erilaisten puhetilanteiden vaatimalla tavalla

-osaa kirjoittaa eri tekstilajien edellyttämällä tavalla

-osaa argumentoida systemaattisesti ja analysoida toisten argumentointia

-osaa arvioida omia ja toisten tekstejä ja antaa toisten teksteistä palautetta

Sisältöosaaminen

Pohjoismaisten kielten aineopinnot suorittanut opiskelija

-osaa analysoida ja selittää ruotsin kielen rakenteita

-osaa eritellä puhutun ja kirjoitetun kielen eroja

-osaa selittää ja käyttää keskeisiä käsitteitä jollakin vaihtoehtoisten opintojen tarjoamalla erikoisalalla

-osaa kuvailla pohjoismaista kielialuetta ja ymmärtää pohjoismaisen kieliyhteisön merkityksen osana maiden välistä yhteistyötä ja viestintää

-osaa etsiä ja hyödyntää aikaisempaa tutkimusta ja soveltaa oppimaansa opinnäytetyötä kirjoittaessaan

-hallitsee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Pohjoismaisten kielten aineopinnot

POHA1 Suullinen viestintä II, 5 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
POHA2 Kirjallinen viestintä II, 5 op (2.slk / 2.klk)
POHA3 Kielioppi II, 5 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
POHA5 Kieliharjoittelu, 5 op
POHA15 Johdatus nordistiikkaan, 5 op (2.slk / 2.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö