x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kielen aineopinnot, 45–50 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

-hallitsee kielentutkimuksen keskeisiä osa-alueita
-tuntee syvällisemmin ranskalaista yhteiskuntaa ja kirjallisuutta
-pystyy toimimaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa
-osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja kehittää sitä itsenäisesti
-osaa kirjoittaa eri tekstilajien edellyttämällä tavalla
-osaa arvioida omia ja toisten tekstejä ja antaa toisten teksteistä palautetta kriittisesti ja rakentavasti
-ymmärtää ja pystyy tuottamaan tieteellistä tekstiä omaan alaansa liittyvästä aiheesta
-osaa soveltaa omaksumiaan tiedonhankintataitoja ja laatia tutkielman tieteellisen tutkimusprosessin mukaisesti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Ranskan kielen aineopinnot

RANA1 Ranskan syntaksi, 5 op (2.slk / 2.klk)
RANA2 Ranskan kielen tuottaminen, 5 op (2.slk / 2.klk)
RANA3 Kieliharjoittelu, 5 op
RANA5 Ranskan yhteiskunta II, 5 op (2.slk / 2.klk)
RANA6 Ranskan kirjallisuus II, 5 op (2.slk / 2.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö