x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kielen aineopinnot, 45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa eritellä kielen rakennetta ja käyttöä sekä merkityksiä monista eri näkökulmista. Hän tuntee suomen kielen kehitysvaiheet ja osaa analysoida kielen muutosta. Hän ymmärtää kielen alueelliseen ja tilanteiseen variaatioon liittyviä ilmiöitä sekä tuntee tekstien- ja vuorovaikutuksen tutkimuksen keskeisimmät tutkimussuuntaukset.

Opiskelija hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet ja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan rajatun tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Hän osaa raportoida tutkimuksen tuloksia argumentoiden tieteellisesti ja aiheeseen sopivalla yleistystasolla.

Sisältö

Aineopinnot alkavat opintojaksoista SUOA1–A4, joiden suorittaminen edeltää tutkielmaopintoja. Ennen tutkielmaopintoja suoritetaan myös opintojakso SUOA5 Menetelmäopinnot.

Erikoistumisopinnoissa (SUOA6–SUOA7) voi tutustua kielentutkimuksen eri osa-alueista kahteen joko kirjallisuuden tai luentojen avulla. Erikoistumisopintoja valitessa kannattaa ottaa huomioon, millaisia suosituksia syventävien opintojen erikoistumisvaihtoehdot aineopintojen sisällölle asettavat. Seminaarin (SUOA8) yhteydessä kirjoitetaan ohjatusti aineopintojen kandidaatintutkielma. Kandidaatintutkielman yhteydessä kirjoitetaan myös kypsyysnäyte.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Opintojaksojen arvioinnissa otetaan huomioon jaksolla käsiteltyjen asioiden hallinta, kirjallisuus sekä mahdolliset harjoitustyöt tai muut tehtävät. Näiden yhteydessä voidaan arvioida myös työskentelyä: sitoutumista tehtävään, osallistumista keskusteluun ja aikatauluttamista. Seminaari ja kandidaatintutkielma arvioidaan asiaosaamisen ja työskentelyn perusteella kokonaisuutena. Aineopinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Suomen kielen aineopinnot

SUOA1 Kielen kehitys, 5 op (2.slk / 2.klk)
SUOA2 Kielen variaatio, 5 op (2.slk / 2.klk)
SUOA3 Teksti, keskustelu ja vuorovaikutus, 5 op (2.slk / 2.klk)
SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia, 5 op (2.slk / 2.klk)
SUOA5 Menetelmäopinnot, 5 op (2.slk / 2.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö