x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Espanjan kieli, 60 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa espanjan kieltä korrektisti suullisesti ja kirjallisesti, ymmärtää vaikeitakin tekstejä espanjan kielessä ja on tutustunut espanjankielisen kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin sekä perehtynyt pääpiirteissään Espanjan ja espanjankielisten maiden historiaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa espanjan kieltä monipuolisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti ja melkein virheettömästi, ymmärtää melko hyvin erilaisia puhe- ja kirjoitustyylejä, osaa kieleen vivahteita, jotka liittyvät historiaan ja kulttuurin, ja, tavoitteena on syventää kielitaitoa. Sen lisäksi opiskelija on perehtynyt espanjankielisten maiden nykykirjallisuuteen, nyky-yhteiskuntaan ja lähihistoriaan sekä on tutustunut espanjan kielen rakenteeseen kielitieteellisestä näkökulmasta.

Sisältö

Espanjan kielessä voi suorittaa yhteensä 60 opintopisteen laajuiset opinnot: perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op. Se soveltuu valinnaiseksi opintokokonaisuudeksi mm. muiden kieliaineiden opiskelijoille, erityisesti ranskan kielen opiskelijoille, kääntäjiksi aikoville sekä yhteiskunta- ja taloustieteilijöille. Se soveltuu myös koulun ja lukion kieltenopettajiksi aikoville, jotka haluavat pätevöityä espanjan kielen opettajiksi.

Opintojen aloittaminen

Espanjan kielen opintojen aloittaminen edellyttää lähtötasokokeen läpäisemistä. Lähtötasokoe järjestetään kerran lukuvuodessa syyslukukauden alussa vaadittavan tason toteamiseksi. Espanjan kielen lähötasokokeessa menestyminen edellyttää lukion oppimäärää (väh. B3-kieli) espanjassa tai muulla tavoin hankittuja vastaavia tietoja ja taitoja. Uusia opiskelijoita otetaan vuosittain 15-25.

Kielitaito-opintojaksot suoritetaan järjestyksessä, ensin perusopintojen kielitaito-opintojaksot (P1-P3) ja seuraavaksi aineopintojen kielitaito-opintojaksot (A1-A3).

Syyslukukauden alussa opiskelijoille järjestetään tiedotustilaisuus, jossa mm. selvitetään oppiaineen käytännön järjestelyjä. Muut tärkeät ohjeet ja määräykset ovat nähtävissä oppiaineen ilmoitustaululla (Pinni B 5019).

Opintojen kulku

Kaikista perus- ja aineopintojen opintojaksoista järjestetään opetusta vuosittain. Osa opintojaksoista koostuu kahdesta osasuorituksesta. Opintojaksot P4-P5 ja A4-A7 on myös mahdollista suorittaa kirjatenttinä tai ohjattuna itsenäisenä työkentelynä, joskin luento-opetukseen osallistuminen on suositeltavaa.

Pakolliset kurssit eli kielitaito-opintojaksot edellyttävät säännöllistä ja aktiivista osallistumista luento-opetukseen ja harjoituksiin. Opintojaksot P1-P3 ja A1-A3 ovat pakollisia luento- ja harjoituskursseja.

Kuulustelut

Luentojen ja harjoituskurssien kertauskuulustelut järjestetään välittömästi ko. kurssin päätyttyä ja uusintakertauskuulustelu viimeistään seuraavan lukukauden alussa.

Jos opintojaksot P4-P5 ja A4-A7 suoritetaan kirjatentteinä, ne tentitään yksikön yleisinä tenttipäivinä tai sopimuksen mukaan ja niihin sovelletaan Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntöä. Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan 7 vuorokautta aikaisemmin NettiOpsussa.

Arvostelu

Opintojaksot ja opintokokonaisuudet arvostellaan mainesanoin erinomainen (5), kiitettävä (4), hyvä (3) , tyydyttävä (2), välttävä (1).

Opintokokonaisuuksien mainesana määräytyy siten, että kunkin opintojakson arvosana painottuu opintopisteiden lukumäärän mukaan.

Opintosuoritusten vanheneminen

Kielitaito-opintojaksot P1–P3 ja A1–A3 ovat voimassa viisi (5) kalenterivuotta suorituspäivästä lukien, jos kyseisestä opintokokonaisuudesta ei ole kokonaismerkintää. Muut suoritukset eivät vanhene. Kokonaismerkinnän kunkin opintokokonaisuuden suorittamisesta antaa lehtori, kun kaikki siihen kuuluvat opintojaksot on suoritettu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö