x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kielen syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 60 op

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida suomen kieltä muodon ja merkityksen osalta monipuolisesti ja kriittisesti niin kielenkäytön kuin kieliteoriankin näkökulmista. Hän pystyy erottamaan kieleen pohjaavat väitteet kulttuurisista tai tulkintaan perustuvista. Hän osaa vertailla suomea sukukieliin ja muihin maailman kieliin, analysoida kieltä kieli-intuition, empiirisen ja kokeellisen kielentutkimuksen keinoin ja soveltaa tietojaan suppeahkon tutkimuskysymyksen operationalisointiin ja aineistoperäiseen tutkimiseen. Hän on laajalti tutustunut myös suomen kielen teoreettiseen ja käytännönläheiseen nykytutkimukseen. Syventävissä opinnoissa opiskelija on jo suuntautunut ammattiin ja hankkinut valintansa mukaan erityisosaamista kielen opettamisesta tai tutkimisesta tai muusta kieleen liittyvästä kuten tiedottamisesta. Erityisosaamista tuovat syventäviin kuuluvat erikoistumisopinnot.

Sisältö

Suomen kielen syventävät opinnot on hyvä suorittaa annetussa järjestyksessä. Opintojakson Suomi ja maailman kielet (SUOS1) voi suorittaa jo aineopintovaiheessa tai syventävien opintojen alkupuolella. Menetelmäopintojen (SUOS2) suorittaminen on edellytys tutkielmaopintojen seminaariin (SUOS4) pääsylle: menetelmäopintojen yhteydessä kirjoitetaan tutkielman tutkimussuunnitelma. Menetelmäopintojen yhteydessä tentitään myös tutkielman tekoa tukevaa teoreettista kirjallisuutta. Tutkielman voi tehdä erikoisalastaan, joten erikoistumisopinnot (SUOS3) kannattaa aloittaa rinnan tutkielmaopintojen kanssa. Erikoistumisopintojen vaihtoehdoista valitaan yksi, joka suoritetaan kokonaisuudessaan, eikä muita erikoistumisopintoja voi suorittaa.

Opintojaksoille SUOS1 ja SUOS2 tulee arvosana asteikolla 1–5 osasuoritusten perusteella, arvioinnissa otetaan huomioon asiahallinta ja työskentely. Myös tutkielmaopinnoissa (SUOS4 ja SUOS6) arvioidaan paitsi tutkielman tasoa myös työskentelytapoja ja mm. kykyä aikatauluttaa työskentelynsä seminaariin: tutkielma pitää saada seminaarissa pääpiirteissään valmiiksi. Seminaari asteikolla 1–5. Valinnaisten opintojen tutkielma arvioidaan hyväksytty–hylätty. Erikoistumisopinnot SUOS3A–C voi suorittaa paitsi kirjallisuudella, myös erikseen sovittavilla luentokursseilla. Kirjallisuuden voi suorittaa kirjatenttinä tai erikseen sovituilla kirjallisilla tehtävillä; ne arvioidaan asteikolla 1–5. Erikoistumisopintoihin voi kuulua paitsi suomen kielen mahdollisesti järjestettäviä erikoiskursseja, myös mm. fonetiikan, yleisen kielitieteen tai puheviestinnän kursseja. Vastaavuuksista on sovittava syventävien opintojen vastuuprofessorin kanssa.

Syventävien opintojen kokonaisarvosana arvioidaan opintopisteiden mukaan painotetun keskiarvon perusteella asteikolla 1–5; tutkielman arvosana vaikuttaa kokonaisarvosanaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Suomen kielen syventävät opinnot valinnaisina opintoina

SUOS3 Erikoistumisopinnot 20–25 op
Suoritettava 20–25 opintopistettä
Opiskelija voi suorittaa vapaasti valiten 4 opintojaksoa. Jos opiskelija suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuudesta tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuudesta vähintään 20 op, hän saa näistä opinnoista merkinnän myös tutkintotodistukseen.
Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus 0–25 op
Suoritettava 0–5 allaolevaa
Jos suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuudesta 20-25 op, saa kokonaisuudesta merkinnän tutkintotodistukseen.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Kokonaismerkintään suoritettava jaksoista jompikumpi
SUOV5 Harjoittelu, 5 op
Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus 0–25 op
Suoritettava 0–5 allaolevaa
Jos suorittaa työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuudesta 20-25 op, saa kokonaisuudesta merkinnän myös tutkintotodistukseen.
Kielen oppiminen ja opettaminen 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta.
Kielen variaatio ja muutos 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta
Kielen rakenteet, merkitys ja käyttö 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta.
Työelämäopinnot 0–5 op
Suoritettava 0–1 allaolevaa
Jaksoa ei tarvitse suorittaa, jos kohdassa S3 on suorittanut 25 op sisältäen harjoittelun (SUOV5 tai SUOT5)
SUOS8 Työelämäopinnot, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö