x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kertomus- ja tekstiteorian syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa monipuolista narratologista ja tekstianalyyttista arsenaalia niin kirjallisiin kuin muihinkin kulttuurisiin esityksiin. Opiskelija kykenee arvioimaan kirjallisuutta taitolajina ja osana taiteen kenttää. Opiskelija tuntee kirjallisuusteorian ja poetiikan historialliset kehityslinjat sekä pystyy luomaan metodisia yhteyksiä muihin tieteenaloihin kuten kieli-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija osaa muokata kirjallisuuden alueelta oppimiaan tekstin systemaattisen erittelyn taitoja erilaisiin työelämän tarpeisiin kuten koulutukseen, tiedonvälitykseen, kulttuurituotantoon ja eri tieteenaloilla tehtävään tekstintutkimukseen. Opiskelija pystyy erittelemään kertovia rakenteita ja merkityksen muodostumisen periaatteita, oli sitten kyse runosta tai romaanista, historiankirjoituksesta, dokumentaarisesta proosasta, uutiskuvasta tai graafisesta kerronnasta.

Sisältö

Kertomus- ja tekstiteorian syventävissä opinnoissa sovelletaan kirjallisuudentutkimuksen analyysimetodeja kirjallisiin ja erilaisiin muihin kulttuurissa ja yhteiskunnassa esiintyviin tekstuaalisiin käytänteisiin. Syventävissä opinnoissa opiskelija erikoistuu valitsemansa kirjallisuus- ja tekstiteorian suuntaukseen ja nykymetodeihin. Painopiste on kansainvälisessä kirjallisuudessa ja kulttuurissa. Kirjallista ilmaisua tutkitaan suhteessa toisiin taidemuotoihin, mediaan ja kulttuurisiin esittämisen tapoihin. Erityisesti painotetaan kansainvälisen kertomusteorian nykysuuntia, jotka tarjoavat metodisia välineitä useille tekstejä tutkiville aloille.

Opinnoissa edetään seuraavassa järjestyksessä: 1) Tutkielmaan johdattavat opinnot. Opiskelija perehtyy tieteelliseen työskentelyyn kirjallisuustieteen ja oman tutkielmansa tutkimusongelman näkökulmasta sekä kirjallisuustieteelliseen monografiaan lajityyppinä. 2) Tutkielmaa tukevat opinnot. Opiskelija syventyy kertomuksen ja tekstin teoriaan, deskriptiivisen poetiikan periaatteisiin sekä teoreettiseen ja soveltavaan tutkimuskirjallisuuteen oman tutkielmansa erikoisalalta. Kyseeseen tulee erikoistuminen yhtä lailla klassiseen kirjallisuustieteeseen, kirjallisuushistoriaan ja kirjallisuuden filosofiaan kuin monitieteiseen kertomuksen ja tekstin teoriaan tai kirjallisuuden ja muiden taiteiden, median ja kulttuuristen käytänteiden välisiin suhteisiin. 3) Seminaarivaihe. Tutkielman suunnittelua ja kirjoittamista tukeva syventävien opintojen seminaari ja soveltavat jatkoseminaarit. Opiskelija harjaantuu oman metodin soveltamisen ohella perustellun palautteen antamisessa ja tieteellisessä keskustelussa. 4) Tutkielma. Opiskelija tuottaa valitsemansa metodin avulla uusia kirjallisuustieteellisiä tutkimustuloksia, jotka antavat mahdollisuuden jatkotutkimukseen. 5) Kohti tutkielman jälkeistä elämää. Opiskelija reflektoi opintojaan suhteessa hankkimaansa työkokemukseen (mm. harjoittelu) ja omiin urasuunnitelmiinsa yhteiskunnallisissa, kulttuurisissa tai akateemisissa työtehtävissä.

Kertomus- ja tekstiteorian syventävät opinnot koostuvat viidestä osasta. Kohdassa KTT2 opiskelija valitsee omaan opintosuunnitelmaansa erikoistumissuuntia siten, että niistä rakentuu mielekäs tutkimuksellinen tai ammatillinen linja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kertomus- ja tekstiteorian syventävät opinnot valinnaisina opintoina

KIRKTTS3 Seminaari, 5 op
KIRKTTS4 Tutkielmaseminaari, 5 op
KIRKTTS6 Kohti tutkielman jälkeistä elämää 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö