x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kirjallisuustieteen aineopinnot valinnaisina opintoina, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida systemaattisesti niin kirjallisia kuin muitakin kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tekstikäytänteitä kirjallisuustieteen näkökulmasta. Opiskelijalla on monipuoliset metodiset valmiudet eritellä ja vertailla kirjallisia esitystapoja, kulttuurisia konteksteja sekä tekstien tuottamiseen ja lukemiseen liittyviä tekijöitä. Opiskelija pystyy tuottamaan hyvin argumentoitua ja julkaisukelpoista asiatekstiä sekä kirjoittamaan analyyttisesti taiteen ja kulttuurin eri ilmiöistä. Opiskelija hallitsee tutkimuksen tekemisen perustaidot ja ymmärtää teorioiden, metodien ja aineistojen suhteita. Opiskelija pystyy itsenäiseen tieteelliseen tutkimukseen sekä hallitsee akateemisen keskustelun ja kommentoinnin taidot.
Opiskelija tuntee suomalaisen ja kansainvälisen kirjallisuuden perinteen, nykyvirtaukset sekä kirjallisuus- ja kulttuurielämään vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät. Opiskelija hallitsee kirjallisuudentutkimuksen keskeiset paradigmat ja pystyy osallistumaan kriittisesti oman tieteenalansa keskusteluun. Opiskelijalla on suuntautumisensa mukaan kattava tietämys kirjallisuuden poetiikasta ja kirjallisuusfilosofiasta, kirjallisuushistoriasta, kirjallisuuden ja kulttuurin nykyilmiöistä sekä erilaisista tekstilajeista.

Sisältö

Aineopinnot täydentävät ja laajentavat perusopintojen antamaa yleiskuvaa sekä johdattavat opiskelijoita omakohtaisen tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Opinnot tarjoavat ajantasaisen näkemyksen kirjallisuudesta osana taiteen ja kulttuurin kenttää, syventävät käsitystä kirjallisten esitysmuotojen historiasta ja suhteesta muuhun mediaan sekä perehdyttävät kirjallisuudentutkimuksen nykymetodeihin. Opinnoissa painottuvat kirjallisuuden poetiikka ja filosofia, kertomuksen teoria, Suomen kirjallisuuden historia ja yleinen kirjallisuushistoria sekä kirjallisuusinstituution ja kirjallisten käsitteiden muutos.

Aineopinnot koostuvat viidestä osasta. Kohdassa A4 opiskelija valitsee omaan opintosuunnitelmaansa erikoistumissuuntia siten, että niistä rakentuu mielekäs tutkimuksellinen tai ammatillinen linja. Muut kuin tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina ilman tutkielmaopintoja, ellei opiskelija suorita myös syventäviä opintoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

A6 proseminaari suoritetaan vain, mikäli opiskelija jatkaa syventäviin opintoihin. Muussa tapauksessa ainaopinnot suoritetaan 35 op:n laajuisina.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö