x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fonetiikka, 60 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää fonetiikan peruskäsitteitä sekä kokeellisen fonetiikan keskeisiä menetelmiä kielten äänneopillisten ongelmien tutkimisessa.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä fonetiikan teoreettisia kysymyksiä ja soveltaa kokeellisen fonetiikan menetelmiä omakohtaisesti foneettisten ongelmien tutkimisessa.

Sisältö

Fonetiikka tutkii puhuttua kieltä, sen äännejärjestelmän rakennetta ja toimintaa, äänteiden ja yleensä puheen muodostusta ja akustisia ominaisuuksia sekä puheen vastaanottamista, lähinnä kielitieteellisestä näkökulmasta. Tutkimuskohteena voi olla yhtä hyvin äidinkieli kuin mikä tahansa vieras kieli. Myös vieraan kielen ääntämisen oppiminen ja opetus ovat perinteisesti olleet keskeisiä alueita. Fonetiikka antaa välttämättömiä teoreettisia ja käytännön tietoja puhutun kielen parissa työskenteleville – erityisesti kielenopettajiksi ja -tutkijoiksi aikoville.

Monista muista humanistisista oppiaineista fonetiikka poikkeaa sikäli, että laboratoriotyöskentelyllä ja kokeellisella tutkimuksella on siinä merkittävä sija. Tampereen yliopiston fonetiikan laboratorio tarjoaa puheen tutkimukselle ja opetukselle varsin hyvät edellytykset tietokonepohjaisine analyysimenetelmineen. Fonetiikka soveltuu erinomaisesti sekä suomen kielen että vieraiden kielten koulutusohjelmien sivuaineeksi. Fonetiikka ei voi olla Tampereen yliopistossa pääaineena, mutta eri kieliaineissa on mahdollista tehdä myös kokeellisia harjoitustöitä (esim. proseminaari- ja seminaariesitelmiä) sekä syventävien opintojen tutkielmia foneettisista aiheista.

Fonetiikan opinnot koostuvat kahdesta opintokokonaisuudesta: perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi opiskelijan on suoritettava yksikön yhteisistä opinnoista LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet. Opintokokonaisuuksien arvosanat lasketaan osasuoritusten painotetun keskiarvon mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö