x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 60 op

Osaamistavoitteet

Viestintäosaaminen

Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot suorittanut opiskelija

-osaa ilmaista itseään sekä kirjallisesti että suullisesti vaativissakin viestintätilanteissa

-osaa hyödyntää myös jollakin muulla pohjoismaisella kielellä kuin ruotsilla tuotettuja tekstejä

-hallitsee retoriikan ja argumentaatioanalyysin perusteet ja osaa soveltaa niitä

-hallitsee tieteellisen argumentaation ja osaa toimia hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla


Sisältöosaaminen

Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot suorittanut opiskelija

-ymmärtää ruotsin kielen yhteiskunnallisen merkityksen Suomessa, Ruotsissa ja Euroopan unionissa

-osaa problematisoida kielipolitiikkaan liityviä ilmiöitä

-osaa arvioida kriittisesti aikaisempaa tutkimusta ja lähteiden laatua ja luotettavuutta

-osaa hyödyntää aikaisempaa tutkimusta ja soveltaa sitä omassa tutkimustyössään tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen

-osaa analysoida kriittisesti valitsemiensa erikoisalojen teoriaa ja käsitteitä

-tunnistaa kielen-, kulttuurin- tai kirjallisuudentutkimuksen metodeja ja osaa valita niistä omaan tutkimukseensa sopivat menetelmät ja soveltaa niitä käytännössä

Sisältö

Syventävien opintojen kokonaismerkinnän saamiseksi syventävät opinnot valinnaisina opintoina suorittavien opiskelijoiden on suoritettava metodiopintojaksoista joko YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit (5 op) tai LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat (5 op) tutkielma-aiheensa mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot valinnaisina opintoina

POHS2 Metodologia, 5 op
POHS4 Sukukieli II, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö