x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina

Sisältö

Valinnaisina opintoina venäjän kieltä, kulttuuria ja kääntämistä opiskelevilta vaaditaan venäjän kielestä lukion lyhyttä oppimäärää vastaavia tietoja ja hyvää suomen kielen taitoa. Opiskelijat osallistuvat opintojen alussa lähtötasokokeeseen, jonka perusteella heille voidaan suositella osallistumista vapaaehtoisiin täydentäviin opintoihin (5 op) perusopintojen ohella. Lähtötasokokeen aikataulusta tiedotetaan tutkinto-ohjelman kotisivuilla sekä opetusohjelmassa. Lähtötasokokeen yhteydessä todetaan myös tarvittava suomen kielen taito.

Perusopinnot (30 op) ovat kaikille yhteiset. Venäjän kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvat opiskelijat suorittavat yksikön yhteisistä opinnoista opintojakson LTLY03 Kääntämisen perusteet.

Aineopinnoissa opiskelija erikoistuu joko kieleen ja kulttuuriin tai kääntämiseen ja tulkkaukseen. Kielen ja kulttuurin osalta aineopintojen laajuus on 30 op ja niiden tulee sisältää opintojaksot VENA6, VENA7 ja VENA8. Kääntämisen ja tulkkauksen osalta aineopintojen minimilaajuus on 30 op. Lisäksi opiskelijat suorittavat opintojakson TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö, 10 op.

Jos opiskelija suorittaa venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineopinnot kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun mukaisesti, hänen tulee suorittaa myös Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuus. Opintojakso TRSU01 on avoin kaikille, opintojaksolle TRSU02 voivat osallistua ne, joilla on kääntämisen opintojen edellyttämä suomen kielen taito. Taito arvioidaan kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä. Suomen taito arvioidaan ensisijaisesti ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanan perusteella. Suomi äidinkielenä -kokeen arvosanan on oltava vähintään magna cum laude approbatur. Jos opiskelijan arvosana on tätä alempi tai jos hän ei ole suorittanut koetta ollenkaan, hänen suomen taitonsa todetaan erillisellä kirjallisella kokeella.

Venäjän kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina opiskelevilta vaaditaan aineopintovaiheessa yhden kuukauden kieliharjoittelu Venäjällä (A2 Kieliharjoittelu 5 op). Heidän ei tarvitse suorittaa opintojaksoja A3 Venäjän yhteiskunta (5 op) ja A4 Kaunokirjallisuus (5 op).

Tutkinto-ohjelman opintoja valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat eivät osallistu tutkielmaopintoihin (VENA5 Seminaari I ja kandidaatintutkielma).


Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot valinnaisina opintoina

Syventävien opintojen laajuus valinnaisina opintoina suoritettaessa on 60 op (sisältää tutkielmaopinnot 20 op). Tutkielmaopintojen (seminaari II 10 op ja valinnaisten opintojen tutkielma 10 op) tulee olla suoritettuina ennen syventävien opintojen kokonaismerkinnän hakemista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Sekä perus- että aineopinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo.

Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana samalla tavalla kuin perus- ja aineopinnoista. Valinnaisten opintojen tutkielma lasketaan mukaan syventävien opintojen kokonaisarvosanaan samalla tavalla kuin muutkin opintojaksot.

Edellytykset

Valinnaisina opintoina venäjän kieltä, kulttuuria ja kääntämistä opiskelevilta vaaditaan venäjän kielestä lukion lyhyttä oppimäärää vastaavia tietoja ja hyvää suomen kielen taitoa. Opiskelijat osallistuvat opintojen alussa lähtötasokokeeseen, jonka perusteella heille voidaan suositella osallistumista vapaaehtoisiin täydentäviin opintoihin (5 op) perusopintojen ohella. Lähtötasokokeen yhteydessä todetaan myös tarvittava suomen kielen taito.

avaa kaikki

Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina

Täydentävät opinnot 0–5 op
Suoritettava 0–5 opintopistettä
Täydentävien opintojen suorittaminen on vapaaehtoista.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö