x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opettajan pedagogiset opinnot, aineenopettaja, 60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia oppimisen edistäjänä erilaisissa kasvatus- ja koulutusinstituutioissa ja hänellä on valmiudet tutkimusperustaiseen ja reflektoivaan opettajan työn ja oppimisyhteisöjen kehittämiseen. Hän osaa toimia yhteiskuntaa rakentavana ja uudistavana opettajana yhteistyössä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Aineenopettajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia oman alansa pedagogisena asiantuntijana, aineenopettajana ja kasvattajana. Opiskelija kykenee soveltamaan ja kehittämään opetettavan aineensa didaktiikkaa. Hän pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan opetusta sekä tukemaan oppimista monimuotoisissa oppimisympäristöissä.

Sisältö

Pedagogisiin opintoihin sisältyy teoreettisia ja käytännöllisiä opintoja sekä ohjattua opetusharjoittelua, joiden välisessä vuorovaikutuksessa opiskelija rakentaa opettajaidentiteettiään. Opinnoissa korostuu tutkiva ote ja dialogisuus. Opinnot tukevat opiskelijan ihmis-, oppimis- ja tiedonkäsityksen sekä vuorovaikutustaitojen kehitystä. Opinnot syventävät ymmärrystä opetustyön yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista.

Aineenopettajakoulutuksessa korostuu ainedidaktiikan monitieteisyys. Opinnoissa tutkitaan ja tarkastellaan aineen opettamista ja oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä. Opinnot luovat perustan oman työn jatkuvalle kehittämiselle.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

AINEENOPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN KORVAAVUUS

Kasvatustieteiden perusopinnot:
Aiemmin suoritetut kasvatustieteiden perusopinnot 25 op korvaavat aineenopettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvät kasvatustieteiden perusopinnot 25 op.

Kasvatustieteiden aineopinnot:
Suoritetut kasvatustieteen tai aikuiskasvatuksen aineopinnot 35 op korvaavat sovittavan osan, kuitenkin enintään 5 op opintojaksosta PEDA3 Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus 7 op.

Opettajakokemus:
Päätoiminen vähintään 3 vuoden opettajakokemus voi korvata opintojaksoon PEDA4 Perusharjoittelu sisältyvän tuntien seuraamisen. Vastuuhenkilö on harjoitteluoppilaitoksen rehtori tai didaktiikan lehtori.

AINEENOPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN VASTAAVUUS

Pedagogiset opinnot suoritettuaan opiskelijalla on kasvatustieteen aineopinnot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
Opettajan pedagogiset opinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö