x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVT Politiikan tutkimus valinnaisina opintoina, 155 op

Osaamistavoitteet

Politiikan tutkimuksen valinnaisiksi opinnoiksi tarjolla olevat opintokokonaisuudet antavat opiskelijoille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan sekä ymmärrystään yhteiskunnasta ja sen rakentumiseen liittyvistä paikallisista, alueellisista ja globaaleista kysymyksistä. Politiikan tutkimus valmistaa tarkastelemaan myös hallinnollisen ja taloudellisen toiminnan poliittisia reunaehtoja.

Opiskeltuaan politiikan tutkimusta valinnaisina opintoinaan opiskelijat oppivat esittämään maailmaa koskevia poliittisia kysymyksiä ja hahmottamaan itseään maailman rakentajana ja sen muuttajana. Lisäksi opiskelijat osaavat politiikan tutkimusta opiskeltuaan arvioida kriittisesti muuttuvia yhteiskunnallisen toiminnan alueita ja tehtäviä sekä analysoida erilaisten toimijoiden tavoitteita.

Politiikan tutkimuksen opinnot antavat lisäksi opiskelijoille valmiuksia kerätä ja analysoida laajoja tietomääriä, tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

Sisältö

Politiikan tutkimuksen valinnaisiksi opinnoiksi suunnattu kokonaisuus koostuu kansainvälisen politiikan ja valtio-opin järjestämästä opetuksesta.

Politiikan tutkimuksen perusopinnot tutustuttavat opiskelijat sekä kansainvälisen politiikan että valtio-opin tieteenalojen keskeisiin tutkimusongelmiin, tieteenalojen historialliseen kehitykseen, politiikan tutkimuksen peruskäsitteistöön, poliittisiin ongelmiin, järjestelmiin sekä poliittisiin ideologioihin ja niiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Lisäksi politiikan tutkimuksen perusopintojaksot antavat opiskelijoille kuvan politiikan tutkimuksen suhteista muihin yhteiskuntatieteisiin.

Politiikan tutkimuksen aineopinnoissa opiskelijat voivat laajentaa perusopinnoissa saavuttamaansa ymmärrystä politiikan tutkimuksesta. Politiikan tutkimuksen aineopintotasoiset valinnaiset opinnot rakentuvat 10–25 opintopisteen laajuisista moduuleista, joista kullakin on omat osaamistavoitteensa ja sisältökuvauksensa.

Valtio-opin aineopintotasoiset moduulit käsittelevät poliittisia instituutioita ja päätöksentekoa, poliittista osallistumista, politiikan teoriaa sekä EU:n poliittista järjestelmää. Kansainvälisen politiikan moduulien teemat ovat puolestaan rauhan- ja konfliktintutkimus, maailmanpolitiikka sekä EU:n ulkosuhteet. Lisäksi opiskelijat voivat suorittaa sekä valtio-opin että kansainvälisen politiikan opinnoista koostuvan johtamiskorkeakoulun yhteisen Euroopan integraatio -teemamoduulin osana valinnaisia opintojaan. Erillisen Euroopan integraation syventävän kokonaisuuden laajuus on 20-35 op.

Lisätiedot

Politiikan tutkimuksen opinnot aloitetaan kahdella johdantokurssilla. Johdantokurssit ovat pakollisia edeltäviä opintoja kansainvälisen politiikan ja valtio-opin aineopintotason opinnoille.

Kokonaismerkinnät:
Politiikan tutkimuksen opinnoista kokonaismerkinnät saa todistukseen seuraavasti: 1) politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman perusopintoja, kun perusopintoja on suoritettuna vähintään 15 op 2) aine- ja/tai syventävien opintojen opintosuuntakohtainen merkintä, kun ko. opintosuunnan opintoja on suoritettu vähintään 15 op (tähän merkintään voi yhdistää ko. opintosuunnan perusopintojakson) 3) teemakokonaisuuden kokonaismerkintä, kun teeman minimilaajuus on suoritettuna. Huomaathan, että tutkinto-ohjelmakohtaisia kokonaismerkintöjä esim. politiikan tutkimuksen opintoja xx op ei ole mahdollista saada johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmissa. Mikäli yksikössäsi on käytössä yhden sivuaineen vaadittu vähimmäislaajuus, ole yhteydessä omaan yksikköön sen selvittämiseksi, katsotaanko esimerkiksi kahteen eri merkintään jaetut opinnot politiikan tutkimuksen sivuaineeksi. Lisätietoa kokonaismerkinnöistä saat johtamiskorkeakoulun opintokoordinaattoreilta.

avaa kaikki

Politiikan tutkimus valinnaisina opintoina

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille valinnaisina opintoina tarjottava kokonaisuus. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa vähintään 15 op.
Politiikan tutkimuksen perusopintoja 15–20 op
Politiikan tutkimuksen opinnot aloitetaan kahdella johdantokurssilla. Johdantokurssit ovat pakollisia edeltäviä opintoja kansainvälisen politiikan ja valtio-opin aineopintotason opinnoille. Muiden kuin politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat suorittaa politiikan tutkimuksen perusopintokokonaisuuden 15-20 op:n laajuisena.
Politiikan tutkimuksen aineopinnot 15–85 op
Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan on suoritettava aineopintotasoiset moduulit vähintään 15 op:n laajuisina.
Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot
EU:n ulkosuhteet 10–15 op
Suoritettava 10–15 opintopistettä
Opiskelija suorittaa opintojakson POLKVA21 sekä toisen jaksoista POLKVA22 tai POLKVA23. Moduuli voidaan suorittaa 10-15 op laajuisena.
Maailmanpolitiikka 10–15 op
Suoritettava 2-3 opintojaksoa. Moduuli voidaan suorittaa 10-15 op laajuisena.
Rauhan- ja konfliktintutkimus 10–20 op
Opiskelija suorittaa opintojakson POLKVA41 sekä vähintään toisen moduulista valitsemansa opintojakson (POLKVA42 - POLKVA44). Opiskelija voi suorittaa moduulin myös laajana (15-20 op).
Politiikan tutkimuksen syventävät opinnot 15–40 op
Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan on suoritettava syventävien opintojen tasoiset moduulit vähintään 15 op:n laajuisina.
Johtamiskorkeakoulu