x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuudet

Sisältö

Teemakokonaisuudet muodostavat tutkinto-ohjelmien rajat ylittäviä monitieteellisiä kokonaisuuksia. Moduulit on suunniteltu avaamaan uusia näkökulmia yhteiskuntaan politiikan, hallinnon ja kaupan tieteenalojen muodostamasta kokonaisuudesta käsin.

Johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia suunnitellessa on huomioitu opiskelijoiden työelämävalmiudet; monitieteellisten lähestymistapojen ja yhdistelmien kautta opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia tarkastella yhteiskunnallisia ilmiöitä ja prosesseja useista eri näkökulmista.

Lisätiedot

Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuudet ovat ensisijaisesti suunnattu JKK:n opiskelijoille. Ne ovat kuitenkin avoimia kaikkien Tampereen yliopiston yksiköiden opiskelijoille opintojaksokohtaisten opiskelijamäärien asettamissa rajoissa.

Kokonaismerkinnän saa teemasta vain, kun teeman minimilaajuus täyttyy. Pääsääntöisesti minimilaajuus on 20 op.

Teemakokonaisuuden suorittamista suunnittelevan on tärkeää huomioida, että teemoihin kuuluvilla opintojaksoilla voi olla pakollisia edeltäviä opintoja, jotka koskevat myös teemakokonaisuuden suorittajia. Jos opiskelija suorittaa nämä pakolliset edeltävät opinnot osana teemakokonaisuuden suorittamista, voidaan pakolliset edeltävät opintojaksot liittää osaksi teemakokonaisuudesta annettavaa kokonaismerkintää.

Syventäviä opintojaksoja sisältävät teemat on suunnattu maisterivaiheen opiskelijoille ja nämä teemat voidaan sisällyttää ainoastaan maisterintutkinnon valinnaisiksi opinnoiksi.

Teemakokonaisuuksiin voi sisältyä opintojaksoja, jotka ovat osa opiskelijan opintosuunnan pakollisia suuntaavia aineopintoja. Tällöin opintojakso luetaan vain osaksi opiskelijan opintosuunnan suuntaavia opintoja, eikä sitä voi käyttää teemakokonaisuuteen. Valinnaisten opintojen kohdalla tulee huomioida, että kukin opintojakso voi olla osa vain yhtä kokonaisuutta (kokonaismerkintää) eli joko teemakokonaisuutta tai muuta sivuainekokonaisuutta.

Lisätietoja teeman suorittamisesta antaa teemakokonaisuuden vastuuopettaja ja johtamiskorkeakoulun opintokoordinaattorit.

avaa kaikki

Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuudet

Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuuksien minimilaajuus on pääsääntöisesti 20 op. Kokonaismerkinnän saa teemasta vain, kun teeman minimilaajuus täyttyy.
Euroopan integraatio 20–40 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
Euroopan integraatio, syventävä kokonaisuus 20–35 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi 20–30 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonaisuus 40 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 10 op
Opiskelijat voivat valita joko HALKOS26- tai HALKOS27-opintojakson osaksi KOHA-kokonaisuutta. Opiskelijan on mahdollista suorittaa halutessaan molemmat opintojaksot.
Kuntien toiminta ja kunnallisten palveluiden organisointi 20–25 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
Muuttuva turvallisuus 20–25 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
Organisaation sisäinen ja ulkoinen tarkastus 20–25 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
Palvelujen ja kaupan teemakokonaisuus 20–50 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op. Osa opinnoista suoritetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa.
Rahoitus 20–40 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
KATRAA11 Rahoituksen perusteet, 5 op
KATTAA37 Rahatalous, 5 op
KATTAA21 Ekonometria, 5 op
KATYVA24 Yritysverotus, 5 op
KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op
KATVRA24 Sijoitustoiminta, 5 op
Responsible business and sustainability 20–35 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op koostuen opintojaksoista KATVAA11-14.
Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen 25–55 op
Opiskelija saa yrittäjyysopinnoista kokonaismerkinnän suoritettuaan teemakokonaisuudesta vähintään 15 op TaY:n opintoja sekä vähintään 10 op TTY:n tai TAMK:n nimettyjä yrittäjyysopintoja, eli yhteensä vähintään 25 opintopistettä. Vaihtoehtoisesti opiskelija saa kokonaismerkinnän strategian ja liiketoiminnan kehittämisen opinnoistaan suoritettuaan vähintään 25 op tämän teemakokonaisuuden opintojaksoja.
KATSTA12 Liiketoimintamallit, 5 op
KATSTA14 Readings in Strategy, 5 op
JKKYINA11 Demola-projektityö I, 5 op
Yrittäjyysopintoja TTY/TAMK 10 op
Suoritettava vähintään 10 opintopistettä. TTY:n ja TAMK:in kurssille voi ilmoittautua vasta suoritettuaan ensin vähintään 15 op TaY:n omia opintoja tämän teemakokonaisuuden kursseista (sisältäen aloituskurssin Strategian ja yrittäjyyden perusteet KATSTA11). Ilmoittautuminen TTY:n ja TAMK:n kursseille tapahtuu ristiinopiskelupalvelussa: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/tarjonta.
Talous ja hyvinvointi 20 op
Kokonaismerkinnän saadakseen opiskelijan tulee suorittaa sekä JKK:n että HES:n opintojaksoja, yhteensä 20 op. KATTAS40 toteutuksista teemaan soveltuu Hyvinvointitalous (5 op) tai muu teeman vastuuopettajan kanssa erikseen sovittava toteutus.
Talous ja terveys 20 op
Kokonaismerkinnän saadakseen opiskelijan tulee suorittaa sekä JKK:n että HES:n opintojaksoja, yhteensä 20 op. KATTAA40 toteutuksista teemaan soveltuu Eriarvoisuus ja terveys (5 op) tai muu teeman vastuuopettajan kanssa erikseen sovittava toteutus.
Talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta 20–30 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
Ympäristö- ja energiapolitiikka 25–35 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 25 op. Kohdasta HALYAS14 suoritetaan vaihtoehto "Kirjatentti: Ilmastopolitiikka 5 op"
Teollisuustalouden opintokokonaisuus 20–31 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op. Opintojaksot ovat Tampereen teknillisen yliopiston järjestämiä ja suunnaattu johtamiskorkeakoulun, erityisesti kauppatieteiden opiskelijoille. Opintojaksoille ilmoittaudutaan ristiinopiskelupalvelussa, katso tarkemmat ohjeet moduulin tiedoista.
JKKYTET2 Toiminnanohjaus, 4 op
JKKYTET3 Projektinhallinta, 4 op
JKKYTET5 Tuotantostrategia, 4 op
JKKYTET7 Laatujohtaminen, 3 op
Tietojohtamisen opintokokonaisuus 20–32 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op. Opintojaksot ovat Tampereen teknillisen yliopiston järjestämiä ja suunnattu johtamiskorkeakoulun, erityisesti kauppatieteiden opiskelijoille. Opintojaksoille ilmoittaudutaan ristiinopiskelupalvelussa, katso tarkemmat ohjeet moduulin tiedoista.
Knowledge, business and work in a digital society 20–72 op
Kaikkien kokonaisuutta suorittavien on suoritettava opintojakso DIGI01. Kokonaisuuden voi täydentää valitsemalla muista opintojaksoista vapaasti. Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
Myynnin johtaminen ja kehittäminen 20–28 op
Kaikkien kokonaisuutta suorittavien on suoritettava opintojakso MYJK01 Myyntiosaaminen. Kokonaisuuden voi täydentää valitsemalla muista opintojaksoista vapaasti. Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
Luottamustehtävät ja työelämävalmiudet 2–21 op
Opintokokonaisuudesta ei saa kokonaismerkintää. Seuraavat opinnot voi sisällyttää kandidaatin tai maisterin tutkinnon valinnaisiin opintoihin.
JKKYTU01 Tuutorina toimiminen, 2 op
JKKYTUA02 Kv-tuutorina toimiminen, 2 op
JKKYINA11 Demola-projektityö I, 5 op
JKKYINA15 Yritysappro, 2 op
JKKYINA16 Innovation camp, 1–2 op
School of Management