x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valtio-opin suuntaavat opinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Valtio-opin suuntaavat opinnot suorittanut opiskelija tuntee tarkemmin vähintään kahden politiikan tutkimuksen erityisalueen ongelmia, keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä ja näiden analysoimiseksi tarvittavia teoreettisia ja menetelmällisiä lähtökohtia

Opiskelijalla on monipuoliset perustiedot sekä laadullisten että määrällisten menetelmien soveltamisessa politiikan tutkimuksessa. Hän kykenee itsenäisen tutkimusprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen kandidaatintutkielmassa ja osaa soveltaa tutkimusongelmansa ratkaisuun tarkoituksenmukaisia teorioita ja menetelmiä.

Sisältö

Valtio-opin suuntaavat opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

kokonaisuuden suorittaville pakollinen moduuli:
POLVOA10 Valtio-opin menetelmät

Vaihtoehtoiset moduulit (suoritettava vähintään kaksi moduulia):
POLVOA20 EU:n poliittinen järjestelmä
POLVOA30 Poliittiset instituutiot ja päätöksenteko
POLVOA40 Poliittinen osallistuminen
POLVOA50 Politiikan teoria

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opiskelijan on suoritettava valtio-opin suuntaavat opinnot sekä politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari jos hän haluaa maisteriopintosuunnakseen valtio-opin.

Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa myös enemmän kuin vaadittavat 30 opintopistettä valtio-opin suuntaavia aineopintoja. Tällöin osa opinnoista luetaan valinnaisiksi opinnoiksi. Myös kansainvälisen politiikan maisteriopintosuuntaan haluavat politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat opiskella valtio-opin aineopintoja osaksi tutkintonsa valinnaisia opintoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Valtio-opin suuntaavat opinnot

Valtio-opin suuntaavat opinnot suorittava opiskelija valitsee moduulin Valtio-opin menetelmät 10 op sekä vähintään kaksi muuta 10 opintopisteen moduulia valtio-opin vaihtoehtoisista opinnoista.
Valtio-opin menetelmät 10 op
POLVOA11 Kvalitatiiviset menetelmät, 5 op (2.slk)
POLVOA12 Kvantitatiiviset menetelmät, 5 op (2.slk)
Valtio-opin vaihtoehtoiset opinnot 20 op
Valtio-opin vaihtoehtoiset opinnot suorittava opiskelija suorittaa vähintään kaksi moduulia seuraavista. Tämän lisäksi opiskelija voi suorittaa valtio-opin vaihtoehtoisia opintoja osaksi tutkintonsa valinnaisia opintoja.
POLVOA20 EU:n poliittinen järjestelmä 10 op
POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLVOA30 Poliittiset instituutiot ja päätöksenteko 10 op
POLVOA31 Poliittiset instituutiot ja prosessit, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLVOA32 Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLVOA40 Poliittinen osallistuminen 10 op
POLVOA41 Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLVOA42 Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLVOA50 Politiikan teoria 10 op
POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Johtamiskorkeakoulu