x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ympäristö- ja energiapolitiikka, 25–35 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan moduulin opiskelija osaa tunnistaa ympäristöpolitiikan ja energiapolitiikan keskinäisiä riippuvuussuhteita niin alueellisessa, kansallisessa, eurooppalaisessa kuin globaalissakin kontekstissa. Opiskelija pystyy hahmottamaan, kuinka kansalliset ja kansainväliset energiapoliittiset ratkaisut suhteutuvat ympäristö- ja luonnonvarahallintaan ja biosfäärin elinvoimaa ylläpitäviin prosesseihin.

Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida energiapoliittisten ratkaisujen aiheuttamia muutosprosesseja ympäristössä ja ilmastossa. Toisaalta opiskelija kykenee jäsentämään ympäristöriskien ja ilmastonmuutoksen asettamia reunaehtoja energiapolitiikalle. Opiskelija tunnistaa ympäristö- ja energiapolitiikkaan liittyviä intressikonflikteja ja turvallisuusnäkökohtia paikallisella, kansallisella ja ylikansallisella tasolla. Opiskelija kykenee jäsentämään, mitkä institutionaaliset toimijat vaikuttavat ympäristö- ja energiapolitiikan muotoutumiseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja miten kansalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa siihen.

Opiskelija myös ymmärtää, että ympäristö- ja energiapolitiikka muokkaavat kansallista ja kansainvälistä normistoa ja oppii hahmottamaan, miten tämä heijastuu erilaisiin sopimuksellisiin järjestelyihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suoritettava viisi jaksoa seuraavista.

Lisätiedot

Kokonaisuudesta vastaava opettaja: valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Ympäristö- ja energiapolitiikka

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 25 op. Kohdasta HALYAS14 suoritetaan vaihtoehto "Kirjatentti: Ilmastopolitiikka 5 op"
POLYEP12 Kansalaisvaikuttaminen, 5 op
Johtamiskorkeakoulu