x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOA50 Politiikan teoria, 10 op

Osaamistavoitteet

Osakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee poliittisen ajattelun historian keskeiset klassikot antiikista nykyaikaan, ymmärtää politiikan käsitteen yhteydet historialliseen ja teoreettiseen kontekstiinsa sekä tuntee politiikan teorian keskeiset nykysuuntaukset. Lisäksi opiskelija on perehtynyt politiikan ja poliittisen käsitettä koskevaan tutkimukseen sekä politiikan teorian nykysuuntauksiin. Opiskelija myös osaa soveltaa oppimaansa poliittisten ilmiöiden tarkastelemiseen ja kykenee hahmottamaan poliittisia instituutioita, käytäntöjä ja prosesseja eri politiikan teorioiden tarjoamista näkökulmista.

Sisältö

Politiikan teorian moduuli tarjoaa opiskelijalle monipuoliset tiedot poliittisen ajattelun historiasta ja politiikan teorian nykysuuntauksista. Moduuli jakaantuu kahteen opintojaksoon, joista ensimmäinen eli Johdatus politiikan teoriaan (5 op) esittelee politiikan teorian ja poliittisen ajattelun keskeisiä suuntauksia. Opintojakso Vanhat ja uudet klassikot (5 op) syventää aihepiirin tuntemusta perehdyttämällä opiskelijan yhteen uudempaan ja yhteen vanhempaan poliittisen ajattelun keskeiseen teokseen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Politiikan teoria

POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Johtamiskorkeakoulu