x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunnan syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Koulutuksen saanut opiskelija ymmärtää ympäristöongelmien yhteiskunnallisen luonteen ja tuntee ongelmien torjunnan vaikutuskeinoja julkisen vallan, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan piirissä. Hänellä on myös kokonaiskuva alueellisista prosesseista sekä niihin liittyvien ristiriitojen yhteiskunnallisista ja kulttuurisista piirteistä. Opiskelija kykenee analysoimaan ongelmien syntyä ja ratkaisuedellytyksiä myös demokratian ja kansalaisvaikuttamisen näkökulmista.
Maisteriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on syvällinen ymmärrys aluekehityksen ja ympäristöpolitiikan ajankohtaisista ilmiöistä. Hän tuntee alansa kannalta keskeiset hallinnon menettelytavat ja omaa asiantuntijatyössä tarvittavia käytännöllisiä taitoja. Opintosuunnasta valmistunut opiskelija kykenee osallistumaan alueellisten ja ympäristöön liittyvien muutosten hallintaan. Hänellä on valmiudet totunnaisten toiminta- ja ajattelutapojen kriittiseen arvioimiseen sekä luovan ajattelun soveltamiseen käytännön tehtävissä. Hän kykenee myös arvioimaan yhteiskunnallisten ilmiöiden ja niistä tuotetun tiedon eettistä perustaa ja soveltamaan ymmärrystään asiantuntijatyössään.
Opetuksessa korostuvat tieteellisen ajattelun ohella ryhmä- ja projektityöskentelyn taidot, jotka antavat valmiuksia käytännön työelämään. Opiskelija laajentaa tietämystään suorittamalla valinnaisia opintoja kiinnostuksensa mukaan. Opiskeluun sisältyy harjoitustöitä, jotka tehdään itseä kiinnostavista aiheista. Lisäksi opiskelijalle karttuu osaamista, joka liittyy oman asiantuntijatyön tulosten kirjalliseen ja suulliseen esittämiseen.

Sisältö

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen maisteriopinnot syventävät kandidaattiopinnoissa saatua elinympäristöjen laadun, alueellisen muutoksen hallinnan ja ympäristöpolitiikan asiantuntemusta. Koulutuksessa perehdytään muun muassa ilmastopolitiikkaan, alueellisiin muutoksiin, luonnonvarojen riittävyyteen sekä maankäytön ristiriitoihin. Opinnot syventävät ymmärrystä ongelmien paikallisesta ja globaalista luonteesta, yhteiskunnan ja ympäristön keskinäisistä sidoksista sekä politiikan vaikutuskeinoista. Opinnot tarjoavat myös vahvan tieteellisen perustan itsenäiselle asiantuntijatyölle kehittämällä opiskelijan tutkimustaitoja ja tiedonanalyyttistä osaamista. Opetuksen perustana on laadukas tutkimus, joka on erikoistunut selvittämään alueiden, yhteiskunnan ja ympäristön vuorovaikutusta yhteiskuntatieteellisesti painottuneesta, monialaisesta näkökulmasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunnan syventävien opintojen vastuuhenkilö: ympäristöpolitiikan professori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunnan syventävät opinnot

HALYAS12 Tila, paikka ja aika, 10 op
HALYAS13 Tutkimus ja teoria, 10 op
Johtamiskorkeakoulu