x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Opettajan ohjelmoinnin ja opetusteknologian osaamiskokonaisuus II valinnaisina opintoina, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää laaja-alaisesti tietokoneen käyttömahdollisuudet oppimisen ja opetuksen vahvistamisessa
- osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia interaktiivisia opetusohjelmia ja ymmärtää opetusohjelmien suunnittelumenetelmien ja -periaatteiden tärkeyden
- osaa parityönä tuottaa tieteelliseen alan lähdemateriaaliin perustuvan seminaariesitelmän, osaa perustellen esitellä sen keskeiset kohdat seminaaritilaisuudessa ja osaa parityönä keskustella ja moderoida verkossa omaan seminaariaiheeseensa liittyen verkkokeskustelua
- ymmärtää algoritmin käsitteen ja ohjelmoinnin perusperiaatteet
- osaa ratkaista ongelmia ohjelmoimalla
- osaa laatia pieniä tietokoneohjelmia lausekielisen ohjelmoinnin perusrakenteita käyttäen

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Opettajan ohjelmoinnin ja opetusteknologian osaamiskokonaisuus II valinnaisina opintoina

TIEVA33 10 opintopisteen laajuisena
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, 5–10 op
School of Information Sciences