x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Didaktisen matematiikan perus- ja aineopinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee matematiikan eri osa-alueita ja osaa hahmottaa niiden välisiä yhteyksiä. Lisäksi hän tuntee aksiomaattisen lähestymistavan ja hänellä on kyky hahmottaa abstrakteja struktuureja. Opiskelija osaa johtaa ja todistaa luennoilla esitettyjä tuloksia sekä soveltaa määritelmiä ja lauseita matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Opiskelija osaa myös esittää laatimansa ratkaisut.

Opiskelija osaa suhteuttaa oppimansa matematiikan kouluopetuksen tavoitteisiin ja oppii arvioimaan omia opiskelumenetelmiään sekä oman oppimisensa kannalta että opettajan työn näkökulmasta. Opiskelija osaa analysoida omaa matematiikkakuvaansa ja arvioida sen kehittymistä.

Sisältö

Didaktisen matematiikan perus- ja aineopintojen kokonaisuudet on tarkoitettu vain kasvatustieteen yksikön opiskelijoille.

Tämän opetussuunnitelman mukaiset didaktisen matematiikan perus- ja aineopinnot (60 op) vastaavat vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja matematiikassa.

Didaktisen matematiikan perus- ja aineopintojen jälkeen on mahdollista suorittaa matematiikan syventävät opinnot valinnaisina opintoina (ks. erillinen kuvaus). Pakollisten opintojaksojen lisäksi suositellaan suorittamaan opintojakso Analyysi C.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Didaktisen matematiikan perus- ja aineopinnot

Informaatiotieteiden yksikkö