x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Puhetekniikan ja vokologian perus- ja aineopinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat kuvata ja jäsentää äänen ja puheen tuottamisen ja vastaanottamisen tieteellistä perustaa
- osaavat mitata ja tulkita puheen tuottoa ja puhesignaalin akustista rakennetta ilmentäviä signaaleja
- osaavat analysoida omaa ja muiden puhetta ja ääntä kuulonvaraisesti
- tunnistavat puhe- ja äänipiirteiden merkityksiä ja kulttuurisia eroja viestinnässä
- osaavat kriittisesti arvioida käytännön harjoitustradition myötä syntyneitä harjoitusmenetelmiä
- osaavat soveltaa tutkimustietoa ja harjoitusmenetelmiä oman puheensa ja äänenkäyttönsä kehittämiseen

Sisältö

Puhetekniikan ja vokologian valinnaisopintokokonaisuudella hankitaan perusvalmiudet puhetekniikan ja äänenkäytön opettajaksi tai tutkijaksi suuntautumiseen sekä harjaannutaan eri puheammateissa tarvittavissa puheteknisissä taidoissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Puhetekniikan ja vokologian valinnaiset opinnot soveltuvat valinnaisopinnoiksi kasvatustieteiden yksikön opiskelijoille ja kaikille muille yliopiston tutkinto-opiskelijoille.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö