x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiset opinnot, sosiaalityö, Pori, 20 op

Osaamistavoitteet

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tulkita yhteiskuntaa ja kulttuuria ja hänellä on käsitys tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan, sen eri toimijoihin ja instituutioihin.

Opiskelija ymmärtää yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisen tutkimuksen tapoja muotoilla tutkimuksen kysymyksiä, tuntee tutkimuksen peruskäsitteitä ja on alustavasti perehtynyt määrällisen ja laadullisen tutkimuksen menetelmiin. Hän tunnistaa, ymmärtää ja osaa arvioida eri tavoin yhteiskunnasta ja ihmisistä kerättyä ja tuotettua tietoa sekä tietää, missä ja miten sitä kerätään ja missä sitä on saatavilla.

Opiskelija tuntee Suomen lähihistorian keskeiset ilmiöt ja osaa eritellä niitä osana laajempaa eurooppalaista yhteiskuntakehitystä. Hän tuntee etiikan ja yhteiskuntafilosofian tärkeimmät historialliset muotoilut sekä yleisimmät modernissa etiikassa ja yhteiskuntafilosofiassa esitetyt kuvaukset yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteista sekä niitä jäsentävästä kulttuurin käsitteestä.

Opintokokonaisuuden käytyään opiskelija osaa sijoittaa oman tutkinto-ohjelmansa erityisen aineksen osaksi laajempaa yhteiskunta- ja kulttuuritutkimuksen tieteenalojen kenttää. Hän on myös tutustunut yliopisto-opiskelussa sovellettaviin opetuksen muotoihin, opetusteknologioihin ja suoritustapoihin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

SOPP3 Näkijänä, kokijana, tulkkina (5 op) opintojakso sisältyy sosiaalityön perusopintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Yhteiset opinnot, sosiaalityö, Pori

YKYY2 Yhteiskunnan mittaaminen, 5 op (1.slk)
YKYY5 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia, 5 op (2.slk / 2.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö