x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Politiikan tutkimus valinnaisina opintoina, 0–155 op

Osaamistavoitteet

Politiikan tutkimuksen valinnaisiksi opinnoiksi tarjolla olevat opintokokonaisuudet ovat suunniteltu siten, että ne antavat opiskelijoille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan sekä ymmärrystään yhteiskunnasta ja sen rakentumiseen liittyvistä paikallisista, alueellisista ja globaaleista kysymyksistä.

Opiskeltuaan politiikan tutkimusta valinnaisina opintoinaan opiskelijat oppivat esittämään maailmaa koskevia poliittisia kysymyksiä ja hahmottamaan itseään maailman rakentajana ja sen muuttajana.

Lisäksi opiskelijat osaavat politiikan tutkimusta opiskeltuaan arvioida kriittisesti muuttuvia yhteiskunnallisen toiminnan alueita ja tehtäviä sekä osaa analysoida erilaisten toimijoiden tavoitteita.

Politiikan tutkimuksen opinnot antavat lisäksi opiskelijoille valmiuksia kerätä ja analysoida laajoja tietomääriä, tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

Sisältö

Politiikan tutkimuksen valinnaisiksi opinnoiksi suunnattu kokonaisuus koostuu kansainvälisen politiikan ja valtio-opin järjestämästä opetuksesta.

Politiikan tutkimuksen perusopinnot tutustuttavat opiskelijat sekä kansainvälisen politiikan että valtio-opin tieteenalojen keskeisiin tutkimusongelmiin, tieteenalojen historialliseen kehitykseen, politiikan tutkimuksen peruskäsitteistöön, poliittisiin ongelmiin, järjestelmiin sekä poliittisiin ideologioihin ja niiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Lisäksi politiikan tutkimuksen perusopintojaksot antavat opiskelijoille kuvan politiikan tutkimuksen suhteista muihin yhteiskuntatieteisiin.

Politiikan tutkimuksen aineopinnoissa opiskelijat voivat laajentaa perusopinnoissa saavuttamaansa ymmärrystä politiikan tutkimuksesta.

Politiikan tutkimuksen aineopintotasoiset valinnaiset opinnot rakentuvat 10–25 opintopisteen laajuisista moduuleista, joista kullakin on omat osaamistavoitteensa ja sisältökuvauksensa.

Valtio-opin aineopintotasoiset moduulit käsittelevät Poliittisia instituutioita ja päätöksentekoa, poliittista osallistumista ja politiikan teoriaa. Kansainvälisen politiikan moduulien teemat ovat puolestaan rauhan- ja konfliktintutkimus sekä maailmanpolitiikka. Lisäksi opiskelijat voivat opiskella sekä valtio-opin että kansainvälisen politiikan opinnoista koostuvan 10–25 op:n laajuisen Euroopan integraatio -moduulin osana valinnaisia opintojaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Politiikan tutkimus valinnaisina opintoina

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille valinnaisina opintoina tarjottava kokonaisuus. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa vähintään 15 op.
Johtamiskorkeakoulu