x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Mediakulttuurin aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee tarkastelemaan analyyttisesti median rakenteita, sisältöjä ja kulttuurisia merkityksiä. Opintokokonaisuus antaa valmiuksia toimintaan muun muassa mediakulttuurin tutkijana, mediakasvattajana, mediakriitikkona, opettajana, kulttuurihallinnon toimihenkilönä ja digitaalisen kulttuurin asiantuntijana.
Kokonaisuus tarjoaa myös vankan pohjan alan jatko-opinnoille.

Sisältö

Mediakulttuurin opintokokonaisuus tarjoaa monitieteisen näkökulman mediakulttuuriin ja sen tutkimuksen kehitykseen ja nykytilaan. Painopistealueina ovat erityisesti mediakulttuurin populaarit muodot ja niiden intermediaalinen tutkimus. Tutkimuskohteina ovat niin elokuva, televisio, populaarilehdistö kuin digitaalinen mediakin. Opintokokonaisuudessa yhdistyvät yhteiskuntatieteellinen sosiaalisten rakenteiden ja käytänteiden analyysi sekä humanistinen tekstien lähiluku ja merkitysanalyysi. Näin kokonaisuus kattaa niin mediakulttuurin tuotantoon, teksteihin kuin käyttöön liittyvät kysymykset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Mediakulttuuri on suosittu sivuaine, joka voi sopivin yhdistelmin korostaa pääaineopintojen eri osa-alueita. Mediakulttuuria voi vapaasti opiskella aineopintoina 35 opintopistettä. Suosituksena on, että ennen aineopintoja suoritetaan perusopinnot jostain yhteiskuntatieteellisestä tai humanistisesta oppiaineesta. Näin tietyt perusopinnot ja mediakulttuurin aineopinnot yhdessä tuottavat mielekkäitä sivuainekokonaisuuksia, joissa painottuvat esimerkiksi mediatutkimus, kulttuurintutkimus tai yhteiskuntatutkimus. Alla erilaisia esimerkkimalleja sivuaineyhdistelmiksi:

Kulttuurintutkimuksellinen painotus:

Perusopinnot 25 op joistain seuraavista oppiaineista + Mediakulttuurin aineopinnot 35 op
* Teatterin ja draaman tutkimus
* Musiikintutkimus
* Yleinen kirjallisuustiede
* Suomen kirjallisuus

Mediatutkimuksellinen painotus:

Perusopinnot 25 op joistain seuraavista oppiaineista + Mediakulttuurin aineopinnot 35 op
* Tiedotusoppi
* Mediakasvatus
* Hypermedia

Yhteiskuntatutkimuksellinen painotus

Perusopinnot 25 op joistain seuraavista oppiaineista + Mediakulttuurin aineopinnot 35 op
* Sosiologia
* Naistutkimus
* Valtio-oppi

Lisätiedot

Opintojaksot suositellaan suoritettaviksi opetussuunnitelmassa esitetyssä järjestyksessä. Luentojen, harjoituskurssien ja kirjatenttien lisäksi opintojaksoja voi suorittaa esseillä, lukupiireillä yms. vaihtoehtoisilla suoritustavoilla. Suoritustavoista neuvotellaan kunkin opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Aineopintojen vastuulaitos on tiedotusoppi, joten kaikki kirjatentit suoritetaan tiedotusopin yleisinä tenttipäivinä. Huom! Teoksia valittaessa on syytä muistaa, että tentittäviksi kelpaavat teokset, joita ei ole aiemmin tentitty esimerkiksi toisessa oppiaineessa.

avaa kaikki

Mediakulttuurin aineopinnot

MEKYA1 TUTKIMUSTRADITIOT, 4 op
MEKYA7 KULTTUURI JA VALTA, 4 op
MEKYA9 PROJEKTIOPINNOT, 4 op
Tiedotusopin laitos