x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kirjallisuuden syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija rakentaa itsenäisen näkemyksen Suomen kirjallisuudesta ja kirjallisen instituution keskeisistä piirteistä. Opiskelija suhteuttaa suomalaisen kirjallisuuden ja sen historiallisen kehityksen länsimaisen kirjallisuuden suuntauksiin ja osaa perustella Suomen kirjallisuuden aseman maailmankirjallisuudessa. Opiskelija pystyy arvioimaan kriittisesti taiteen ja kulttuurin käytäntöjä, kirjallisuutta esteettisenä ja kulttuurisena ilmiönä sekä kirjallisuuden ja kirjallisuudentutkimuksen tapoja luoda merkityksiä ja tuottaa tietoa. Opiskelija hallitsee kirjallisuudentutkimuksen teoreettisen ja metodisen kentän ja muokkaa tutkimusvälineistöä tarpeisiinsa. Opiskelija osaa keskustella kirjallisuudesta tieteellisesti sekä tehdä itsenäistä tutkimustyötä, muotoilla ja ratkaista tutkimusongelmia. Opiskelija pystyy toimimaan vastuullisissa tieteen ja kulttuurin asiantuntijatehtävissä ja kartuttamaan myös muiden tieteellisiä ja kulttuurisia tietoja ja taitoja.

Sisältö

Opinnot perehdyttävät kotimaiseen kirjallisuuteen, kirjallisuudentutkimuksen alaan ja näiden merkitykseen muuttuvassa maailmassa. Maisteriopinnoissa syvennytään kirjallisuudentutkimuksen teoreettiseen ja metodiseen kehitykseen ja nykytilanteeseen. Kirjallisuutta tarkastellaan suhteessa niin esteettiseen, kulttuuriseen kuin yhteiskunnalliseenkin muutokseen. Opinnot tähtäävät omakohtaiseen tieteelliseen tutkimukseen ja pro gradu -tutkielmaan opiskelijan tutkimuksellisen tai ammatillisen erikoistumisen alalta.

Opinnot sijoittuvat neljälle keskenään lomittuvalle osaamisalueelle: 1) Kirjallisuushistoria. Opiskelija muodostaa itsenäisen kokonaisnäkemyksen jostakin kirjallisesta aikakaudesta ja sitä koskevasta kirjallisuustieteellisestä keskustelusta. Opiskelija ymmärtää kirjallisuuden ja sitä koskevan tutkimuksen välisen suhteen ja hahmottaa uusia tutkimuksellisia mahdollisuuksia. 2) Teoriat ja metodit. Opiskelija erittelee oman tutkimuksellisen kiinnostuksensa kannalta keskeistä teoria- ja menetelmäkirjallisuutta sekä käsitteitä, arvioi eri näkökulmia ja suhteuttaa niitä toisiinsa. 3) Käytännölliset valmiudet. Opiskelija pystyy soveltamaan tekstianalyyttisia välineitä luovasti ja eri tekstityypit huomioon ottaen. Opiskelija soveltaa tiedonhankinnan tapoja ja arvioi kriittisesti tietoa ja lähteitä. Opiskelija osaa kirjoittaa teknisesti ja argumentatiivisesti pätevää tieteellistä tekstiä ja käydä tieteellistä keskustelua. Opiskelija tuntee tieteellisen tutkimuksen ja kulttuurityön käytäntöjä ja arvioi ammatillista identiteettiään. 4) Tutkielma. Opiskelija ymmärtää kirjallisuudentutkimuksen tavan tuottaa tietoa, osaa muotoilla uusia tutkimuskysymyksiä ja ratkaista ne perustellusti. Opiskelija pystyy ottamaan vastuun tieteellisten ja kulttuuristen tietojen ja taitojen kartuttamisesta, toimimaan osana suomalaista kirjallista instituutiota sekä edistämään Suomen kirjallisuuden tuntemusta ja tutkimusta.

Opinnot koostuvat kuudesta opintojaksosta sekä valinnaisten opintojen tutkielmasta. Opintojaksojen suoritustavoista muuten kuin lähiopetuksella sovitaan Suomen kirjallisuuden professorin kanssa. Listat suositellusta tenttikirjallisuudesta löytyvät yksikön verkkosivuilta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Opintopisteiden mukaan painotettu keskiarvo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Suomen kirjallisuuden syventävät opinnot valinnaisina opintoina

KIRSKIS2 Suomen kirjallisuushistoria ja sen tutkimus 10 op
Suoritettava 1-2 opintojaksoa, 10 opintopistettä yhdestä tai 5 kahdesta.
KIRSKIS2B 1800-luvun kirjallisuus, 5–10 op
KIRSKIS2C 1900-luvun kirjallisuus, 5–10 op
KIRSKIS2D Nykykirjallisuus, 5–10 op
KIRSKIS4 Seminaari, 5 op
KIRSKIS6 Tutkielmapiiri, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö