x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kielen syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 60 op

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida suomen kieltä muodon ja merkityksen osalta monipuolisesti ja kriittisesti niin kielenkäytön kuin kieliteoriankin näkökulmista. Hän pystyy erottamaan kieleen pohjaavat väitteet kulttuurisista tai tulkintaan perustuvista. Hän osaa vertailla suomea sukukieliin ja muihin maailman kieliin, analysoida kieltä kieli-intuition, empiirisen ja kokeellisen kielentutkimuksen keinoin ja soveltaa tietojaan suppeahkon tutkimuskysymyksen operationalisointiin ja aineistoperäiseen tutkimiseen. Hän on laajalti tutustunut myös suomen kielen teoreettiseen ja käytännönläheiseen nykytutkimukseen. Syventävissä opinnoissa opiskelija on jo suuntautunut ammattiin ja hankkinut valintansa mukaan erityisosaamista kielen opettamisesta tai tutkimisesta tai muusta kieleen liittyvästä kuten tiedottamisesta. Erityisosaamista tuovat syventäviin kuuluvat erikoistumisopinnot.

Sisältö

Suomen kielen syventävät opinnot on hyvä suorittaa annetussa järjestyksessä. Opintojakson Suomi ja maailman kielet (SUOS1) voi suorittaa jo aineopintovaiheessa tai syventävien opintojen alkupuolella. Menetelmäopintojen (SUOS2) suorittaminen on edellytys tutkielmaopintojen seminaariin (SUOS4) pääsylle: menetelmäopintojen yhteydessä kirjoitetaan tutkielman tutkimussuunnitelma. Menetelmäopintojen yhteydessä tentitään myös tutkielman tekoa tukevaa teoreettista kirjallisuutta. Tutkielman voi tehdä erikoisalastaan, joten erikoistumisopinnot (SUOS3) kannattaa aloittaa rinnan tutkielmaopintojen kanssa. Erikoistumisopintojen vaihtoehdoista valitaan yksi, joka suoritetaan kokonaisuudessaan, eikä muita erikoistumisopintoja voi suorittaa.

Opintojaksoille SUOS1 ja SUOS2 tulee arvosana asteikolla 1–5 osasuoritusten perusteella, arvioinnissa otetaan huomioon asiahallinta ja työskentely. Myös tutkielmaopinnoissa (SUOS4 ja SUOS6) arvioidaan paitsi tutkielman tasoa myös työskentelytapoja ja mm. kykyä aikatauluttaa työskentelynsä seminaariin: tutkielma pitää saada seminaarissa pääpiirteissään valmiiksi. Seminaari asteikolla 1–5. Valinnaisten opintojen tutkielma arvioidaan hyväksytty–hylätty. Erikoistumisopinnot SUOS3A–C voi suorittaa paitsi kirjallisuudella, myös erikseen sovittavilla luentokursseilla. Kirjallisuuden voi suorittaa kirjatenttinä tai erikseen sovituilla kirjallisilla tehtävillä; ne arvioidaan asteikolla 1–5. Erikoistumisopintoihin voi kuulua paitsi suomen kielen mahdollisesti järjestettäviä erikoiskursseja, myös mm. fonetiikan, yleisen kielitieteen tai puheviestinnän kursseja. Vastaavuuksista on sovittava syventävien opintojen vastuuprofessorin kanssa.

Syventävien opintojen kokonaisarvosana arvioidaan opintopisteiden mukaan painotetun keskiarvon perusteella asteikolla 1–5; tutkielman arvosana vaikuttaa kokonaisarvosanaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Suomen kielen syventävät opinnot valinnaisina opintoina

SUOS2 Menetelmäopinnot, 10 op
SUOS3 Erikoistumisopinnot 20 op
Suoritettava yksi 20 op:n kokonaisuus
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö