x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kielen aineopinnot valinnaisina opintoina, 35 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kielen muutosta, tunnistaa ja paikantaa alueellisen variaation tyypit sekä tietää, miten kieli tilanteisesti varioi. Opiskelija osaa tuottaa erilaisia tekstilajeja ja varioida tekstejä eri näkökulmia ilmaisevilla kirjoitusstrategioilla. Hän osaa analysoida sanojen, lauseiden ja tekstien merkityksiä sekä kieli-intuition että eri teoreettisten näkemysten mukaan. Hän pystyy operationalisoimaan yksinkertaisia tutkimusongelmia ja tekemään pieniä aineistotutkimuksia. Opiskelija tuntee suomen kielen isot korpukset ja tutkimuskirjallisuutta etenkin valitsemiltaan erikoisaloilta.

Sisältö

Aineopinnot alkavat kieltä laajasti analysoivista opintojaksoista (SUOA1–A4), joiden suorittaminen edeltää tutkielmaopintoja. Jokaisen yhteydessä on luento-osuus, mahdollisia harjoituksia (ryhmäkoko korkeintaan 15) sekä kirjallisuutta; luentoja ei voi korvata kirjallisuudella. Opintojaksot arvioidaan asianhallinnan ja työskentelyn perusteella; jos opintojakso koostuu osasuorituksista, arviointi perustuu opintopisteiden mukaan painotettuun keskiarvoon. Menetelmäopinnot-opintojaksolla (SUOA5) tutustutaan kielentutkimuksen keskeisten alojen analyysimenetelmiin ja isoihin suomen kielen korpuksiin. Menetelmäopinnoissa osallistutaan myös kirjaston järjestämään tiedonhankintataitojen opetukseen. Opintojakso arvioidaan työskentelyn perusteella. Erikoistumisopinnoissa (SUOA6–SUOA7) voi tutustua kielentutkimuksen eri osa-alueista kahteen joko kirjallisuuden tai luentojen avulla. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat eivät suorita tutkielmaopintoja. Opintojaksot SUOA5–A7 järjestetään joka lukuvuosi mutta opintojaksoja SUOA1–A4 voidaan ryhmittää kahteen lukuvuoteen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Suomen kielen aineopinnot valinnaisina opintoina

SUOA1 Kielen kehitys, 5 op
SUOA2 Kielen variaatio, 5 op
SUOA3 Tekstit, 5 op
SUOA4 Merkitys, 5 op
SUOA5 Menetelmäopinnot, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö