x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman syventävät opinnot, 85 op

Osaamistavoitteet

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti ja tutkimustietoon perustuen hyvinvointipalvelujen kehittämisen menetelmiä, teorioita ja niiden käyttöä yhteistyössä alan tehtävissä toimivien kanssa sekä osaa eritellä ja kyseenalaistaa olemassa olevia käytäntöjä myös eettiseltä kannalta. Opiskelija osaa myös kertoa suullisesti ja kirjallisesti alan kehittämisen haasteista ja ratkaisuista erilaisille yleisöille. Opiskelija pystyy hankkimaan ja analysoimaan tietoa itsenäisesti sekä osaa ilmaista tätä tietoa sujuvasti ja selkeästi. Opiskelija osaa toteuttaa tutkimuksen itsenäisesti sekä pystyy syventämään tutkimusmenetelmällistä osaamistaan. Tekemällä hyvinvointipalveluja koskevan pro gradu -tutkielman opiskelija saa taidot, joita tarvitaan tutkimusprosessin itsenäisessä toteutuksessa. Opiskelija ymmärtää hyvinvointipalvelujen järjestämisen kysymyksiä monitieteisesti, laaja-alaisesti ja työelämälähtöisesti. Opiskelijalla on valmius toimia erilaisissa hyvinvointialan asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman syventävät opinnot koostuvat kehittämisen käytännön opinnoista (harjoittelu)(20 op), tutkimusmenetelmäopinnoista (10 op) ja tutkielmaopinnoista (55 op). Opinnot suoritetaan kandidaattiopintojen tai vastaavien opintojen jälkeen siten, että mahdolliset täydentävät opinnot suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. Opinnoissa perehdytään hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja syvennetään tähän liittyvää teoreettista, käytännöllistä ja tutkimuksellista osaamista. Opinnoissa korostuu työelämälähtöisyys. Tutkimusmenetelmäopinnoissa opiskelija syventää yhteiskuntatieteellisten tutkimusmenetelmien hallintaa ja käyttötaitoa sekä ymmärtää erilaisten tutkimusorientaatioiden teoreettis-metodologiset lähtökohdat. Tutkielmaopinnoissa opiskelija perehtyy pro gradu -tutkielman työstämisen vaiheisiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman syventävät opinnot

STPS2 Kehittämisen käytäntö 20 op
STPS2B Kehittämistyön harjoittelu, 15 op (1.slk / 1.klk)
HVPS3 Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
Suoritettava 10 op
HVPS3.1 Tutkimusmenetelmäesseet, 5 op (1.klk / 2.slk)
HVPS4 Tutkielmaopinnot 55 op
HVPS4A Pro gradu -tutkielmaseminaari, 15 op (1.klk / 2.slk)
HVPS4B Pro gradu -tutkielma, 40 op (2.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö