x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOS30 Valtio-opin tutkimusmenetelmät, 10 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on laajat tiedot yhteiskuntatieteen kvalitatiivisista ja kvantitatiivisista tutkimusmenetelmistä. Opiskelija tunnistaa systemaattisten yhteiskuntatieteiden ja historiatieteiden tutkimusasetelmien keskeiset erot ja niiden merkityksen tutkimusmenetelmien valinnassa. Hänellä on perustiedot valtio-opin alueella kehitetyistä erityismenetelmistä. Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on pro gradu -tutkielmansa tekemisessä tarvittavat menetelmälliset valmiudet. Opiskelija kykenee lisäksi kriittisesti arvioimaan toisten tekemien tutkimusten menetelmällisiä ratkaisuja sekä arvioimaan erilaisten valtio-opin menetelmien ja aineistojen käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta.

Sisältö

Opiskelija suorittaa kaksi kohtaa neljästä teemavaihtoehdosta: käsiteanalyysi ja filosofiset tutkimusmenetelmät, empiiriset tutkimusmenetelmät, kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät.

Lisätiedot

Tentittävä kirjallisuus valitaan siten, että se tukee pro gradu -tutkielman menetelmällistä osuutta. Opiskelija voi sopia osakokonaisuudesta vastaavan opettajan kanssa myös vaihtoehtoisten, oman pro gradu -tutkielmansa metodiin liittyvien teosten tai kurssien suorittamisesta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Valtio-opin tutkimusmenetelmät

Suoritettava 2 allaolevaa
POLVOS32 Empiiristen tutkimusmenetelmien yleisesitykset, 5 op (1.slk / 1.klk)
POLVOS33 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, 5 op (1.slk / 1.klk)
POLVOS34 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, 5 op (1.slk / 1.klk)
Johtamiskorkeakoulu