x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystiedon opintokokonaisuus kansanterveystieteen opiskelijoille, 60 op

Osaamistavoitteet

Aineenhallinnan kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää terveystiedon opetuksen lähtökohdat, hallitsee keskeiset sisällöt ja osaa analysoida ja eritellä niihin liittyviä käsitteitä, tavoitteita, tehtäviä sekä oppimisen ja opettamisen haasteita. Opiskelija ymmärtää terveystieto -oppiaineen erityispiirteet ja kykenee soveltamaan oppimaansa tutkimusperustaisesti terveystiedon asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä.

Sisältö

Terveystiedon opintokokonaisuus (60 op) antaa kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneille terveystiedon aineenhallinnan kelpoisuuden. Terveystiedon opintokokonaisuus muodostuu kansanterveystieteeseen suuntautuvien perusopinnoista (25 op), terveystieteiden aineopinnoista (10 op) sekä terveystiedon syventävistä opinnoista (25 op). Terveystieteiden yksikön omat opiskelijat (muut kuin hoitotyön opettamisen opintosuunnan opiskelijat, joilla on terveydenhoitajan tutkinto) ja valinnaisina tai ylimääräisinä opintoina terveystiedon opintokokonaisuutta suorittavat opiskelijat, jotka tavoittelevat terveystiedon opettajan pätevyyttä, suorittavat terveystiedon aineenhallinnan lisäksi opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Opetettavan aineen opinnoista vastaa terveystieteiden yksikkö ja opettajan pedagogisista opinnoista kasvatustieteiden yksikkö. Opettajan pedagogisiin opintoihin valitaan erillisen haun kautta ja osallistujamäärä on rajattu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Terveystieteiden yksikkö