x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus, 30–34 op

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on vahva B2-tason kielitaito. Hän tuntee suomen kieliopin perusteet ja osaa käyttää suomen kieltä monipuolisesti erilaisissa, erityisesti opiskeluun ja akateemiseen työelämään liittyvissä tilanteissa. Hän on tietoinen omasta kielitaidostaan, tunnistaa puutteet omassa kielentuottamisessaan ja pystyy korjaamaan niitä itsenäisesti. Hän tuntee ja osaa käyttää erilaisia kommunikointistrategioita ja osaa kehittää itse omaa kielitaitoaan.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy opiskelemaan omaa alaansa suomen kielellä yliopisto-opetuksessa ja paikkaamaan itse mahdollisia kielitaidossa esiintyviä puutteita, jotta ne eivät estä opinnoissa pärjäämistä. Hän tuntee myös akateemisen työelämän kielenkäyttövaatimukset ja hänellä on edellytykset niistä selviytymiseen.

Hän tuntee jonkin Suomen kulttuuriin tai yhteiskuntaan liittyvän aihealueen perusteet ja osaa kertoa niistä seikkaperäisesti suomen kielellä kirjallisesti tai suullisesti.

Sisältö

SUKK-opinnot ovat valinnainen opintokokonaisuus ja tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi ja joiden suomen kielen taito on suurin piirtein Eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2. Opintokokonaisuus sopii niin ulkomaisessa yliopistossa opiskelevalle suomen kielen opiskelijalle kuin Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijalle.

SUKK-opinnot koostuvat suomen kieleen sekä suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvistä opinnoista. Kielitaito-opinnoissa korostetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita: puhumista, kirjoittamista ja tekstin- ja puheenymmärtämistä sekä kaikkiin edellisiin liittyvää rakenteiden ja sanaston hallintaa. Kulttuuri- ja yhteiskuntaopinnoissa opiskelijat voivat tehdä valintoja omien mieltymystensä mukaan (ks. tarkemmin SUKKP5-opintojaksoa). Opintokokonaisuuden kulttuuri- ja yhteiskuntaopinnot on integroitu osin kielitaito-opetukseen sillä tavalla, että kielenkäyttöä tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan erilaisissa institutionaalisissa ja arkipäivän tilanteissa ja teksteissä, niin kirjoitetun kuin puhutunkin kielen näkökulmasta.

Koska SUKK-opintokokonaisuudella ei ole vakituista rahoitusta, opintokokonaisuus järjestetään vain silloin, kun rahoitus on varmistunut. Kaikkien opiskelijoiden on suoritettava kielitaitoa mittaava lähtötasokoe, joka järjestetään syyskuussa lukuvuoden alussa (ks. kokeen sisällöstä tarkemmin kohtaa SUKKP0 Lähtötasokoe). Tämä koskee myös Suomen ulkopuolelta tulevia vaihto-opiskelijoita (ellei opiskelijalla ole muuta riittävää näyttöä kielitaidosta). SUKK-opintokokonaisuuteen valitaan syksyllä järjestettävässä lähtötasokokeessa 15–20 opiskelijaa. Kevätlukukaudella SUKK-opintoihin voidaan ottaa uusina opiskelijoina yksinomaan Suomen ulkopuolelta tulevia vaihto-opiskelijoita, ja heitäkin vain siinä tapauksessa, että ryhmissä on tilaa. Myös keväällä järjestetään lähtötasokoe tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti opinnot tulisi suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Opinnot alkavat Kielioppi I -opintojaksolla (SUKKP1), joka sisältää johdatusosion SUKK:n opintoihin. Opintojakso Kielioppi II (SUKKP2) on suositeltavaa suorittaa vasta opintojakson Kielioppi I:n jälkeen. SUKKP1- ja SUKKP2-opintojaksoissa on pakollinen läsnäolo, eikä niitä voi pääsääntöisesti suorittaa kirjatentein. Opintojakso Puhuminen (SUKKP3) on suositeltavaa suorittaa ennen opintojaksoa Kirjoittaminen ja lukeminen (SUKKP4). Opintojakso Suomen kulttuuri (SUKKP5) on suositeltavaa suorittaa opintojen jälkimmäisellä puoliskolla. Ääntämisharjoitukset ovat vapaaehtoisia opintoja, joihin voi osallistua, jos suomen kielen ääntämisessä on harjoituksen tarvetta. Niitä voi suorittaa tarpeen mukaan yhdestä neljään opintopistettä.

Opintojaksot arvioidaan asteikolla 1-5. Ääntämisharjoitukset (SUKKP6) arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi. Kun opiskelija on suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot, hänen pitää hakea kokonaismerkintää. Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana on opintojaksojen arvosanojen painotettu keskiarvo (huomioon ei oteta niitä opintojaksoja, joita ei arvioida numeroin).

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus

SUKKP1 Kielioppi I, 5 op
SUKKP2 Kielioppi II, 5 op
SUKKP3 Puhuminen, 5 op
SUKKP6 Ääntämisharjoituksia, 1–4 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö