x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valtio-opin suuntaavat opinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Valtio-opin suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee politiikan tutkimuksen menetelmien peruslähtökohdat, omaa monipuoliset perustiedot laadullisten menetelmien soveltamisesta politiikan tutkimuksessa sekä kykenee hyödyntämään valitsemaansa laadullista tai määrällistä menetelmää kandidaatin tutkielmassaan.

Lisäksi valtio-opin suuntaavat opinnot suorittanut opiskelija tuntee tarkemmin vähintään kahden politiikan tutkimuksen erityisalueen ongelmia, keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä ja näiden analysoimiseksi tarvittavia teoreettisia ja menetelmällisiä lähtökohtia.

Sisältö

Valtio-opin suuntaavat opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

kokonaisuuden suorittaville pakollinen moduuli:
POLVOA10 Valtio-opin menetelmät

Vaihtoehtoiset moduulit (suoritettava vähintään kaksi moduulia):
POLVOA20 EU:n poliittinen järjestelmä
POLVOA30 Poliittiset instituutiot ja päätöksenteko
POLVOA40 Poliittinen osallistuminen
POLVOA50 Politiikan teoria

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opiskelijan on suoritettava valtio-opin suuntaavat opinnot sekä politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari jos hän haluaa maisteriopintosuunnakseen valtio-opin.

Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa myös enemmän kuin vaadittavat 30 opintopistettä valtio-opin suuntaavia aineopintoja. Tällöin osa opinnoista luetaan valinnaisiksi opinnoiksi. Myös kansainvälisen politiikan maisteriopintosuuntaan haluavat politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat opiskella valtio-opin aineopintoja osaksi tutkintonsa valinnaisia opintoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Valtio-opin suuntaavat opinnot

Valtio-opin suuntaavat opinnot suorittava opiskelija valitsee moduulin Valtio-opin menetelmät 10 op sekä vähintään kaksi muuta 10 opintopisteen moduulia valtio-opin vaihtoehtoisista opinnoista.
Valtio-opin menetelmät 10 op
POLVOA11 Kvalitatiiviset menetelmät, 5 op (2.slk)
POLVOA12 Kvantitatiiviset menetelmät, 5 op (2.slk)
Valtio-opin vaihtoehtoiset opinnot 20 op
Valtio-opin vaihtoehtoiset opinnot suorittava opiskelija suorittaa vähintään kaksi moduulia seuraavista. Tämän lisäksi opiskelija voi suorittaa valtio-opin vaihtoehtoisia opintoja osaksi tutkintonsa valinnaisia opintoja.
EU:n poliittinen järjestelmä 10 op
POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Poliittiset instituutiot ja päätöksenteko 10 op
POLVOA31 Poliittiset instituutiot ja prosessit, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLVOA32 Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Poliittinen osallistuminen 10 op
POLVOA41 Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLVOA42 Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Politiikan teoria 10 op
POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Johtamiskorkeakoulu