x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot, 40 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata ja selittää kattavasti teknisen viestinnän toimintakentän ja alan eri osa-alueiden ammatillisen ja tieteellisen merkityksen
• osaa sekä analysoida kriittisesti teknisen viestinnän erilaisia informaatiotuotteita että tuottaa käytettävyydeltään korkeatasoista teknistä dokumentaatiota käyttäen erilaisia dokumentointiteknologioita
• osaa jäsentää organisaatiossa olevaa teknistä informaatiota, ymmärtää informaation mallinnuksen periaatteet ja osaa suunnitella organisaation tarpeita vastaavan dokumentointiprosessimallin
• osaa nimetä hyvän projektinhallinnan keskeiset periaatteet ja pystyy olemaan täysipainoisesti mukana tuotekehitysprosesseissa käyttäjän edustajana
• tuntee keskeiset teknisen viestinnän tieteelliset käsitteet ja hänellä on alan teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia.

Sisältö

Teknisellä viestinnällä tarkoitetaan prosessia, jossa suunnitellaan, luodaan ja välitetään teknistä informaatiota erilaisille kohderyhmille. Tekninen viestintä on monitieteinen ala, joka yhdistelee aineksia muun muassa kieli- ja käännöstieteistä, retoriikasta, psykologiasta, graafisesta suunnittelusta ja käytettävyystutkimuksesta. Ala on luonteeltaan operationaalista eli se keskittyy teksteihin, joita hyödynnetään jonkin asian tai tehtävän suorittamiseksi.

Teknisen viestinnän alalla työskentelevät toimivat esimerkiksi teknisinä kirjoittajina, dokumentointispesialisteina ja informaation suunnittelijoina. Heidän keskeisiä osaamisalueitaan ovat käyttäjäryhmien analysoiminen, tiedonhaku, dokumenttien suunnitteleminen, kirjoittaminen ja päivittäminen, dokumenttien visualisointi, termi- ja sanastotyö, dokumentointiteknologian hallinta, dokumentaation käytettävyyskysymykset ja organisaation tuottaman teknisen informaation mallintaminen. Teknisen viestinnän tutkimuksessa usein painottuvia teemoja ovat kohderyhmiin liittyvät kysymykset, organisaatiossa kirjoittaminen ja dokumentaation tyyliseikat.

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot perehdyttävät edellä mainittuihin teknisen viestijän osaamisalueisiin. Erikoistumisopinnot on valinnainen opintokokonaisuus, joka sijoittuu maisterintutkintoon. Opintokokonaisuuden laajuus on 40 op. Näiden opintojen lisäksi Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opiskelija voi suorittaa tutkielmaseminaarin (TECHS9) teknisessä viestinnässä ja laatia tutkielmansa teknisen viestinnän alalta. Seminaari kuitenkin sidotaan kyseisen tutkinto-ohjelman tutkielmaopintoihin, johon myös opiskelijan pro gradu -tutkielma sijoittuu. Mikäli pro gradu -tutkielma tehdään teknisen viestinnän aihealueesta, ohjausvastuu on yhteinen siten, että käytännön ohjausprosessista vastaa teknisen viestinnän lehtori ja tutkinto-ohjelman professori hyväksyy tutkielman aiheen ja toimii toisena tarkastajana. Muiden kuin Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden osalta tutkielmaseminaariin osallistumisesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Erikoistumisopinnot toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa: yhteistyömuotoja ovat yrityskouluttajien käyttäminen, työharjoittelu, yrityskäynnit ja yritysten tarpeisiin tehtävät tutkielmat. Opintojaksot TECHS1-TECHS8 suoritetaan laaditun aikataulun mukaan ensimmäisen vuoden aikana ja tutkielmaopinnot (TECHS9 ja opiskelijan oman tutkinto-ohjelman pro gradu –tutkielman koodi) toisena vuonna. Suurin osa opintojaksoista pidetään suomeksi. Kaikki kokonaisuuden opintojaksot paitsi TECHS9 ovat pakollisia erikoistumisopintoihin valituille. Opintojen alkaessa opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jota päivitetään tarvittaessa seuraavana vuonna.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arvosana muodostuu arvosanallisten opintojaksojen (6 kpl) painotetusta keskiarvosta. Kokonaismerkinnän erikoistumisopinnoista antaa teknisen viestinnän lehtori.

Edellytykset

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot voi aloittaa joka toinen vuosi. Opintoihin valitaan korkeintaan 20 opiskelijaa joka toinen kevät järjestettävässä erillisessä haussa. Edellytyksenä opintoihin valitsemiseksi on, että opiskelija on kirjoilla Tampereen yliopistossa ja hän on suorittanut perus- ja aineopinnot Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa tai vastaavassa. Uranäkymien ja opintokokonaisuuden suorittamisen kannalta muita hyödyllisiä opintoja ovat esimerkiksi tietojenkäsittelyoppi, vuorovaikutteinen teknologia, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media sekä liiketoimintaosaaminen.

avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö