Opinto-oppaat 2015–2016
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Logopedia valinnaisina opintoina, 25–60 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata puheen, kielen ja viestinnän kehityksen pääperiaatteet. Opiskelija ymmärtää logopedian tutkimuksen ja käytännön toiminnan vahvan yhteyden. Lisäksi hänellä on perusvalmiudet tieteelliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Aineopintojen Diagnostiikka ja kuntoutus -jakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata puheen, kielen, viestinnän, äänen ja nielemistoimintojen häiriöitä ja niiden kuntoutuksen pääperiaatteita.

Sisältö

Perusopinnot P1-P4

Aineopinnot A1-A5

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Oikeutta suorittaa logopedian tutkinto-ohjelman opintoja valinnaisina opintoina haetaan erikseen. Perusopinto-oikeus (25 op) myönnetään vuosittain enintään 10 opiskelijalle.

Oikeutta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella keväisin toukokuun loppuun mennessä. Hakemuksessa tulee perustella logopedian opintojen merkitys omassa tutkintorakenteessa, ja siihen tulee liittää opintorekisteriote. Erityisellä merkityksellä tarkoitetaan sitä, että logopedian oppisisällöt sopivat aidosti (määrällisesti ja sisällöllisesti) opiskelijan opintosuunnitelmaan ja syventävät hänen ammattitaitoaan tulevissa työtehtävissä. Kilpailutilanteessa ratkaisee aiemmin suoritettujen opintopisteiden määrä.

Hakemus osoitetaan logopedian professorille. Logopedian aineopintojen valinnaisina opintoina suorittamisen oikeudesta (35 op) sekä muiden logopedian alaan kuuluvien opintojaksojen suorittamisoikeudesta päättää tapauskohtaisesti logopedian professori. Logopedia sopii sivuaineeksi valinnaisiksi opinnoiksi esimerkiksi varhaiskasvatuksen, erityispedagogiikan, psykologian, sosiaalityön, suomen kielen ja lääketieteen opiskelijoille.

avaa kaikki

Logopedia valinnaisina opintoina

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille valinnaisina opintoina tarjottava kokonaisuus. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa vähintään perusopinnot 25 op.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö