x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus, 60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuuden suoritettuaan kokonaiskuva nuorisotyön tiedeperustasta, käsitteistöstä sekä nuorisotyön kehityksestä, painopistealueista ja nykyisistä työmuodoista. Opiskelijalla on myös kokonaiskuva nuorisotutkimuksen kehityksestä, perehtyneisyyttä nuorisotutkimuksen tieteenfilosofisiin ja menetelmällisiin kysymyksiin sekä valmiuksia nuorisotutkimukseen eri tieteenaloilla.

Sisältö

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus on laaja-alainen eri tieteenaloja edustava erillinen opintokokonaisuus, joka paneutuu sekä nuorisotyöhön ja nuorisopolitiikkaan että nuorisotutkimukseen.

Opintokokonaisuuden yhtenä sisältöalueena on pohtia nuorisotyön ja nuorisopolitiikan tehtävää ja merkitystä aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä ja nuoren sosiaalisessa vahvistamisessa sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantamisessa. Toisena sisältöalueena on paneutua nuorisotutkimukseen monitieteisenä oppialana, sen tehtävään ja merkitykseen nuoruuden ilmiöiden tarkastelussa sekä sen rooliin nuorisotyön teoreettisena viitekehyksenä.

Opintokokonaisuuden ominaispiirteenä on teorian ja käytännön välinen vuoropuhelu, joka toteutuu mm. aineopintoihin sisältyvän työharjoittelun ja osallistavien opiskelumenetelmien avulla.

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuuden valinnaisina opintoina suorittaneilla on hyvät edellytykset toimia nuorisotyön ja -tutkimuksen eri tehtäväalueilla ohjaus-, organisointi- ja kehittämistehtävissä sekä erityisesti tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä oman koulutusohjelman mukaan painottuen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op
Perusopinnot muodostuvat viidestä opintojaksosta
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen aineopinnot 35 op
Aineopinnot muodostuvat kaikille yhteisiä opinnoista 20 op ja valinnaisista opinnoista 15 op
Kaikille yhteiset opinnot 20 op
Koostuu jaksoista NTYOA1, Nuorisotyön harjoittelu 5 op tai Nuorisotyön teemaseminaari 5 op, NTYOA2 Nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön teoria 5 op, NTYOA3 Nuorisotutkimuksen seminaari 5 op sekä jaksosta NTYOA4 5 op
NTYOA4 Vaihtoehtoiset opinnot 5–20 op
Suoritettava 5 op vaihtoehtoisista opintojaksoista NTYOA41-NTYOA44
Valinnaiset opinnot 15 op
Opiskelija sopii aineopintojen valinnaisista opinnoista opintokokonaisuuden vastuuopettajan kanssa erikseen käytävässä HOPS-keskustelussa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö