x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kääntäjän suomen opinnot I, 10 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa analysoida ja selittää suomen kielen rakennetta suhteessa muihin kieliin
- tuntee kielenohjailun periaatteet ja pystyy kielioppaita hyödyntämällä perustelemaan, millainen kieli eri tilanteissa on toimivaa ja tarkoituksenmukaista
- ymmärtää deskriptiivisen ja normatiivisen kielenkuvauksen eron
- tuntee tieteellisen tekstin konventiot ja osaa soveltaa oppimaansa kandidaatintutkielmaa kirjoittaessaan.

Sisältö

Kääntäjän ja tulkin ammatti edellyttää erinomaista oman kielen ja kulttuurin tuntemusta sekä monipuolisia viestintätaitoja. Kääntäjän suomen opinnot antavat perustiedot suomen kielen rakenteesta, kielenhuollosta, erilaisista tekstikäytänteistä, kielen variaatiosta ja puheviestinnästä. Opintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan suomen kielen tuntemusta sekä kehittää hänen kirjallisia ja suullisia viestintätaitojaan. Tavoitteena on myös, että opiskelija harjaantuu tietojensa ja taitojensa jatkuvaan kehittämiseen.

Kääntäjän suomen opinnot koostuvat kahdesta opintokokonaisuudesta. Kandidaatintutkinnossa suoritetaan Kääntäjän suomen opinnot I (10 op). Maisteriopintoihin sisältyy myös 10 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, Kääntäjän suomen opinnot II.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Opintokokonaisuudesta annetaisuudesta annetaan erillinen kokonaismerkintä, ja se arvioidaan asteikolla 1–5. Arvosana perustuu opintojaksojen arvosanojen keskiarvoon.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka erikoistuvat kääntämiseen ja tulkkaukseen. Opintoihin pääsy on sidoksissa moduulivalintaan ja maisteriopinto-oikeuteen.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen , saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen sekä venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat osallistua kääntäjän suomen opintoihin sen jälkeen, kun moduulivalinta (kääntämisen ja tulkkauksen moduuli) on vahvistettu.

Pohjoismaisten kielten ja ranskan kielen tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat osallistua kääntäjän suomen opintoihin sen jälkeen, kun maisterin tutkinnon opinto-oikeus on täsmennetty monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin.

Englannin kääntämistä ja tulkkausta valinnaisina opintoina suorittavat voivat osallistua kääntäjän suomen opintoihin. Saksan kieltä, kulttuuria ja kääntämistä tai venäjän kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina suorittavat voivat osallistua kääntäjän suomen opintoihin sen jälkeen, kun aineopintojen moduulivalinta on vahvistettu.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kääntäjän suomen opinnot I

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö