x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kääntämisen ja tulkkauksen perusopinnot valinnaisina opintoina, 30 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan englannin kääntämisen ja tulkkauksen perusopinnot valinnaisina opintoina opiskelija
osaa käyttää englannin kieltä tilanteeseen sopivalla ja kieliopillisesti sujuvalla tavalla. Hän osaa soveltaa englannin äännejärjestelmää koskevaa tietoa suulliseen viestintäänsä. Hän osaa suunnitella ja rakentaa sisällöllisesti ja kielellisesti hallitun akateemisen tekstin. Hän tuntee akateemisen keskustelun käytännöt, osaa muotoilla argumenttinsa ja perustella ne.

Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä kieliopillisen analyysin ja äännejärjestelmän peruskäsitteistöä sekä kykenee erottelemaan ja kuvailemaan erilaisia englannin kielen rakenteita. Hän osaa vertailla erilaisia kirjallisuudenlajeja ja hahmottaa kirjallisten ja kaunokirjallisten tekstien kielellisiä, historiallisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Hän tuntee kääntämisen perusperiaatteita ja osaa soveltaa tätä tietoa pienimuotoisiin käännöstehtäviin englannista suomeen.

Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä englannin päävarieteettien välisiä eroja ja osaa soveltaa tätä tietoa omassa viestinnässään. Hän osaa soveltaa ammattimaista käännösviestintää koskevaa tietoa käännöstehtäviin suomi–englanti-kieliparissa. Hän tunnistaa joko amerikkalaisen tai brittiläisen yhteiskunnan keskeisiä piirteitä ja osaa selittää niitä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Englannin kääntämisen ja tulkkauksen perusopinnot valinnaisina opintoina

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö