x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kielen ja kirjallisuuden aineopinnot valinnaisina opintoina, 30 op

Osaamistavoitteet

Englannin kielen ja kirjallisuuden aineopinnot valinnaisina opintoina suoritettuaan opiskelija osaa lukea ja arvioida kriittisesti erilaisia englanninkielisiä tekstejä (mm. tieteelliset tekstit, kaunokirjallisuus, asiaproosa). Opiskelija pystyy soveltamaan hankkimaansa tietoa aktiivisesti ja itsenäisesti akateemisten ja ammatillisten tekstien tuottamisessa. Hän hallitsee tieteenalansa peruskäsitteet ja osaa analysoida puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä muita tieteenalansa peruskysymyksiä näiden käsitteiden avulla.

Lisäksi opiskelija osaa aineopinnot suoritettuaan vertailla englanninkielisten maiden kulttuuria omaan kulttuuriinsa omien kokemustensa ja havaintojensa perusteella. Opiskelija osaa analysoida englanninkielistä aineistoa käyttäen apuna keskeisiä kieliopin, kielitieteen ja kirjallisuudentutkimuksen lähestymistapoja. Hän tunnistaa kielenkäyttötilanteen ja eri aikakausien kirjallisten virtausten vaikutuksen tutkimaansa aineistoon. Hän kykenee vertailemaan erityyppisten tekstien rakenteellisia ja tyylillisiä piirteitä ja selittämään ne laajemmalle yleisölle.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Englannin kielen ja kirjallisuuden aineopinnot valinnaisina opintoina

ENGA5 Kielitiede II, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö