x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Intermediate Studies in English Language and Literature as Optional Studies, 30 ECTS

Learning outcomes

Suoritettuaan englannin kielen ja kirjallisuuden aineopinnot valinnaisina opintoina opiskelija osaa lukea ja arvioida kriittisesti erilaisia englanninkielisiä tekstejä (mm. tieteelliset tekstit, kaunokirjallisuus, asiaproosa). Opiskelija pystyy soveltamaan hankkimaansa tietoa aktiivisesti ja itsenäisesti akateemisten ja ammatillisten tekstien tuottamisessa. Hän hallitsee tieteenalansa peruskäsitteet ja osaa analysoida puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä muita tieteenalansa peruskysymyksiä näiden käsitteiden avulla. Hän osaa suunnitella ja laatia itsenäisen, tieteenalaansa liittyvän tutkielman, ja hän osaa keskustella omaan alaansa liittyvistä aiheista ja esittää perusteltuja argumentteja. Lisäksi opiskelija osaa aineopinnot suoritettuaan vertailla englanninkielisten maiden kulttuuria omaan kulttuuriinsa omien kokemustensa ja havaintojensa perusteella.

Lisäksi opiskelija osaa analysoida englanninkielistä aineistoa käyttäen apuna keskeisiä kieliopin, kielitieteen ja kirjallisuudentutkimuksen lähestymistapoja. Hän tunnistaa kielenkäyttötilanteen ja eri aikakausien kirjallisten virtausten vaikutuksen tutkimaansa aineistoon. Hän kykenee vertailemaan erityyppisten tekstien rakenteellisia ja tyylillisiä piirteitä ja selittämään ne laajemmalle yleisölle.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following modules

School of Language, Translation and Literary Studies
expand all

Intermediate Studies in English Language and Literature as Optional Studies

ENGA5 Linguistics II, 5 ECTS
School of Language, Translation and Literary Studies