x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Basic Studies in English Language and Literature as Optional Studies, 30 ECTS

Learning outcomes

Suoritettuaan englannin kielen ja kirjallisuuden perusopinnot valinnaisina opintoina opiskelija
osaa käyttää englannin kieltä tilanteeseen sopivalla ja kieliopillisesti sujuvalla tavalla. Hän osaa soveltaa englannin äännejärjestelmää koskevaa tietoa suulliseen viestintäänsä. Hän osaa suunnitella ja rakentaa sisällöllisesti ja kielellisesti hallitun akateemisen tekstin. Hän tuntee akateemisen keskustelun käytännöt, osaa muotoilla argumenttinsa ja perustella ne.

Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä kieliopillisen analyysin ja äännejärjestelmän peruskäsitteistöä sekä kykenee erottelemaan ja kuvailemaan erilaisia englannin kielen rakenteita. Hän osaa vertailla erilaisia kirjallisuudenlajeja ja hahmottaa kirjallisten ja kaunokirjallisten tekstien kielellisiä, historiallisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Hän tuntee kääntämisen perusperiaatteita ja osaa soveltaa tätä tietoa pienimuotoisiin käännöstehtäviin englannista suomeen.

Lisäksi opiskelija hallitsee ja osaa määritellä englannin kielen kieliopin keskeiset termit ja tuntee kielitieteellisen analyysin peruskäsitteistöä. Hän osaa selittää ja arvioida kielen rakenteita ja merkityksiä sekä kielen käyttöön vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa kuvailla ja vertailla eri aikakausien ja englanninkielisten maiden kirjallisuutta ja näiden kehitystä niiden historiallisissa ja kansallisissa konteksteissa.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following modules

School of Language, Translation and Literary Studies
expand all

Basic Studies in English Language and Literature as Optional Studies

ENGP2 Writing the Nation, 5 ECTS
ENGP5 Linguistics I, 5 ECTS
School of Language, Translation and Literary Studies