x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen aineopinnot, 50 op

Osaamistavoitteet

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa lukea ja arvioida kriittisesti erilaisia englanninkielisiä tekstejä (mm. tieteelliset tekstit, kaunokirjallisuus, asiaproosa). Opiskelija pystyy soveltamaan hankkimaansa tietoa aktiivisesti ja itsenäisesti akateemisten ja ammatillisten tekstien tuottamisessa. Hän hallitsee tieteenalansa peruskäsitteet ja osaa analysoida puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä muita tieteenalansa peruskysymyksiä näiden käsitteiden avulla. Hän osaa suunnitella ja laatia itsenäisen, tieteenalaansa liittyvän tutkielman, ja hän osaa keskustella omaan alaansa liittyvistä aiheista ja esittää perusteltuja argumentteja. Lisäksi opiskelija osaa aineopinnot suoritettuaan vertailla englanninkielisten maiden kulttuuria omaan kulttuuriinsa omien kokemustensa ja havaintojensa perusteella.

Kielen ja kirjallisuuden moduulin suorittanut opiskelija osaa analysoida englanninkielistä aineistoa käyttäen apuna keskeisiä kieliopin, kielitieteen ja kirjallisuudentutkimuksen lähestymistapoja. Hän tunnistaa kielenkäyttötilanteen ja eri aikakausien kirjallisten virtausten vaikutuksen tutkimaansa aineistoon. Hän kykenee vertailemaan erityyppisten tekstien rakenteellisia ja tyylillisiä piirteitä ja selittämään ne laajemmalle yleisölle.

Kääntämisen ja tulkkauksen moduulin suorittanut opiskelija tuntee ammattimaisen, monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet. Hän osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä englannista suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta englanniksi. Lisäksi hän pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja englannista suomeksi ja suomesta englanniksi arkipäiväisissä tilanteissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen aineopinnot

ENGA2 Kieliharjoittelu, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen aineopintojen vaihtoehtoiset opinnot 35 op
Suoritettava Vaihtoehtoinen opintojakso ja toinen moduuleista
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö