x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kielen syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida suomen kieltä muodon ja merkityksen osalta monipuolisesti ja kriittisesti niin kielenkäytön kuin kieliteoriankin näkökulmista. Hän pystyy erottamaan kieleen pohjaavat väitteet kulttuurisista tai tulkintaan perustuvista. Hän osaa vertailla suomea sukukieliin ja muihin maailman kieliin, analysoida kieltä kieli-intuition, empiirisen ja kokeellisen kielentutkimuksen keinoin ja soveltaa tietojaan laajahkon tutkimuskysymyksen operationalisointiin ja aineistoperäiseen tutkimiseen. Hän on laajalti tutustunut myös suomen kielen teoreettiseen ja käytännönläheiseen nykytutkimukseen. Syventävissä opinnoissa opiskelija on jo suuntautunut ammattiin ja hankkinut valintansa mukaan erityisosaamista kielen opettamisesta tai tutkimisesta tai muusta kieleen liittyvästä kuten tiedottamisesta. Erityisosaamista tuovat syventäviin kuuluvat erikoistumisopinnot.

Sisältö

Suomen kielen syventävät opinnot on hyvä suorittaa annetussa järjestyksessä. Opintojakson Suomi ja maailman kielet (SUOS1) voi suorittaa jo aineopintovaiheessa tai maisteriopintojen ensimmäisenä vuotena. Menetelmäopintojen (SUOS2) suorittaminen on edellytys tutkielmaopintojen seminaariin (SUOS4) pääsylle: menetelmäopintojen yhteydessä suunnitellaan HOPS-keskustelussa maisteriopintojen aikataulu ja sisältö sekä kirjoitetaan tutkielman tutkimussuunnitelma (5–10 s). Menetelmäopintojen yhteydessä tentitään myös tutkielman tekoa tukevaa teoreettista kirjallisuutta. Tutkielman voi tehdä erikoisalastaan, joten erikoistumisopinnot (SUOS3) kannattaa aloittaa rinnan tutkielmaopintojen kanssa. Erikoistumisopintojen vaihtoehdoista valitaan yksi, joka suoritetaan kokonaisuudessaan, eikä muita erikoistumisopintoja voi suorittaa.

Opintojaksoille SUOS1 ja SUOS2 tulee arvosana asteikolla 1–5 osasuoritusten perusteella, arvioinnissa otetaan huomioon asiahallinta ja työskentely. Myös tutkielmaopinnoissa (SUOS4 ja SUOS5) arvioidaan paitsi tutkielman tasoa myös työskentelytapoja ja mm. kykyä aikatauluttaa työskentelynsä seminaariin: tutkielma pitää saada seminaarissa pääpiirteissään valmiiksi. Tutkielma ja seminaari asteikolla 1–5. Valinnaisten opintojen tutkielma arvioidaan hyväksytty–hylätty. Erikoistumisopinnot SUOS3A–C voi suorittaa paitsi kirjallisuudella, myös erikseen sovittavilla luentokursseilla. Kirjallisuuden voi suorittaa kirjatenttinä tai erikseen sovituilla kirjallisilla tehtävillä; ne arvioidaan asteikolla 1–5. Erikoistumisopintoihin voi kuulua paitsi suomen kielen mahdollisesti järjestettäviä erikoiskursseja, myös muita ammatillisiin tavoitteisiin soveltuvia kursseja; vastaavuuksista sovitaan HOPS-keskustelussa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Opintopisteiden mukaan painotetun keskiarvon perusteella; tutkielman arvosana vaikuttaa kokonaisarvosanaan.

Lisätiedot

Opintojen suorittaminen kirjallisuudella: http://www.uta.fi/ltl/suo/kaytannot/tentit/syventavat.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Suomen kielen syventävät opinnot

SUOS1 Suomi ja maailman kielet, 10 op (1.klk)
SUOS2 Menetelmäopinnot, 10 op (1.slk)
SUOS3 Erikoistumisopinnot 20 op
Suoritettava yksi 20 op:n kokonaisuus
Tutkielmaopinnot
SUOS4 Seminaari, 5 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
SUOS5 Pro gradu -tutkielma, 35 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö