x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Julkisoikeuteen suuntaavat opinnot, 50 op

Osaamistavoitteet

Julkisoikeuteen suuntautuvien opintojen tieteellisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet oikeudelliseen ajatteluun, julkisoikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen ja julkisoikeudellisen tutkimuksen seuraamiseen. Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee oikeusjärjestyksen perusteet ja hänellä on jäsentynyt kokonaiskuva julkisoikeudesta ja sen eri osa-alueista.

Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia julkisen sektorin ja muiden julkisia hallintotehtäviä suorittavien yhteisöjen yleishallintoon, henkilöstöhallintoon ja taloushallintoon liittyvissä tehtävissä, joissa tarvitaan oikeudellista asiantuntemusta. Julkisoikeuden opinnot antavat myös valmiuksia toimia järjestöjen ja yritysten vastaavissa asiantuntijatehtävissä.

Julkisoikeuteen suuntautunut hallintotieteiden kandidaatintutkinto antaa opiskelijalle valmiudet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen Julkisoikeuden opintosuunnassa.

Sisältö

Julkisoikeuteen suuntaaviin moduuleihin kuuluu kolme opintokokonaisuutta, jotka suoritetaan niiden yhteydessä ilmoitettavalla tavalla.

Oikeustieteiden yhteiset opinnot -moduuli muodostuu oikeusjärjestyksen ja eri oikeudenalojen keskeiseen sisältöön perehdyttävistä opinnoista. Opinnoissa käsitellään myös vuorovaikutusta oikeuden ja yhteiskunnan muiden osa-alueiden, kuten talouden ja politiikan, välillä. Julkisoikeuden yhteiset opinnot -moduulissa opiskelijalle annetaan kattava ja systemaattinen kokonaiskuva julkisoikeuden tärkeimmistä osa-alueista. Moduuli on suoritettava vähintään 20 opintopisteen laajuisena, ja se sisältää myös valinnaisuutta moduulin kuvauksessa tarkemmin ilmoitettavalla tavalla. Edellä mainitut opinnot suoritettuaan opiskelija valitsee erikoistumisalansa eli sen, haluaako hän kandidaatintutkinnossa keskittyä erityisesti hallinto-oikeuteen, kunnallisoikeuteen vai valtiosääntöoikeuteen. Vaihtoehtoisissa moduuleissa opiskelija tutustuu valitsemansa oikeudenalan teoreettisiin perusteisiin ja syventää tietämystään tämän oikeudenalan sisällöstä.

Julkisoikeuteen suuntaavien moduulien suorittaminen antaa opiskelijalle valmiudet julkisoikeudellisen kandidaatintutkielman laatimiseen ja sen jälkeen julkisoikeuden opintosuunnan opintoihin hallintotieteiden maisterin tutkinnossa.

Julkisoikeuden opintoihin hallintotieteiden kandidaatin tutkinnossa kuuluu myös kaksi opintokokonaisuuksien ulkopuolista opintojaksoa (HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet, HALJUA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Tenttiminen tapahtuu opintojaksoittain. Kussakin opintojaksossa luennot, kirjallisuus ja säädökset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka on kuulustelun kohteena. Säädökset ilmoitetaan opetusohjelmassa, opintojaksojen moodle-sivuilla tai muulla tavoin. Ne täydentävät tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kirjallisuutta. Säädökset edellytetään osattavaksi keskeiseltä sisällöltään Finlexin ajantasaisen lainsäädännön mukaisina. Tentti voidaan järjestää muullakin tavoin kuin kirjallisena kuulusteluna. Opintojaksoihin sisältyvien teosten suorittamista ei voida korvata samojen teosten aiemmalla suorituksella jossain muussa oppiaineessa, ellei ao. opintojakson kohdalla ole muuta ilmoitettu tai ellei korvaamisesta ole suorituksen vastaanottajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista sovittu. Opintojaksojen suoritusjärjestys käy selville opetussuunnitelmasta. Kaikkien niiden julkisoikeuden opintojaksojen arvostelussa, jotka sisältävät luentosarjan ja/tai kirjallisuuden kuulustelun, käytetään (ellei toisin ole ilmoitettu) asteikkoa 0–10 pistettä kysymystä kohden. Opintojakson lopullinen arvosana määräytyy osamäärän mukaan, joka saadaan jakamalla opintojakson kuulustelussa saatu yhteispistemäärä kysymysten lukumäärällä. Tällöin:
vähintään
9 pistettä = erinomaiset tiedot (5)
8 pistettä = kiitettävät tiedot (4)
7 pistettä = hyvät tiedot (3)
6 pistettä = tyydyttävät tiedot (2)
5 pistettä = välttävät tiedot (1)
alle 5 pistettä = hylätty (i)
Asteikkoa 1–5 käytetään merkittäessä suoritus opintosuoritusrekisteriin.

Opintokokonaisuudet merkitään suoritetuksi välttävin, tyydyttävin, hyvin, kiitettävin tai erinomaisin tiedoin, jotka muodostuvat seuraavasti:
1,0–1,4 = välttävät tiedot
1,5–2,4 = tyydyttävät tiedot
2,5–3,4 = hyvät tiedot
3,5–4,4 = kiitettävät tiedot
4,5–5,0 = erinomaiset tiedot
Opintokokonaisuuksien arvosana määräytyy eri opintojaksojen arvosanoista opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona.


Lisätiedot

Julkisoikeuteen suuntaavan opiskelijan suositellaan suorittavan valinnaisena kieliopintona kielikeskuksen jakso Oikeudellinen englanti 2 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkisoikeuteen suuntaavat opinnot

Julkisoikeuden opintosuuntaan tähtäävän on suoritettava edeltävinä opintoina seuraavat kokonaisuudet: JKKOIA10 Oikeustieteteiden yhteiset opinnot, HALJUA20 Julkisoikeuden yhteiset opinnot sekä jokin vaihtoehtoisista moduuleista HALJUA30, HALJUA 40 ja HALJUA 50. Lisäksi vaaditaan opintojaksojen HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet sekä HALJUA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma suorittamista.
Julkisoikeuden yhteiset opinnot 20 op
Suoritettava 20–30 opintopistettä
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus, 5 op (1.klk)
HALJUA23 Kunnallisoikeus, 5 op (1.klk)
HALJUA24 Eurooppaoikeus, 5 op (2.slk)
HALJUA25 Julkistalousoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus, 5 op (2.slk)
Julkisoikeuden vaihtoehtoiset opinnot 10 op
Suoritettava yksi allaolevista
Hallinto-oikeuden opinnot 10 op
HALJUA31 Oikeussuoja hallinnossa, 5 op (2.klk)
HALJUA32 Hallinto-oikeuden teemajakso, 5 op (2.klk)
Valtiosääntöoikeuden opinnot 10 op
Opiskelija suorittaa toisen jaksoista HALJUA41 ja HALJUA42. Yhteensä 10 op.
Johtamiskorkeakoulu