x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
•osaa käyttää venäjän kieltä sujuvasti sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa ja hallitsee oman alansa erikoissanaston
•osaa tuottaa venäjäksi sekä yleiskielistä asiatekstiä että tieteellistä tekstiä
•tuntee Venäjän historian ja kulttuurin eri vaiheet ja pystyy analysoimaan ja ymmärtämään nyky-yhteiskunnan ja -kulttuurin kehitystä ja ilmiöitä
•tuntee Venäjän kielen, kirjallisuuden tai kulttuurin alan erityiskysymyksiä ja osa-alueita, jotka sisältävät kielen rakenteiden teorian, kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen sekä venäläisen kulttuurisen ja kirjallisen identiteetin ilmentymät
•osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää venäjänkielisen tieteellisen tutkimuksen
•tuntee oman tutkimusalueensa metodologiaa ja osaa soveltaa omaan tutkimukseensa relevantteja metodeja ja teoreettisia käsitteitä
•hallitsee tiedonhankinnan ja lähdekritiikin

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot

Tutkielmaopinnot 40 op
VENS4 Seminaari II, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö