x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineopinnot, 50 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija
•osaa käyttää kieliopillisesti hyvää venäjän kieltä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
•pystyy laatimaan tieteellisen tutkimuksen (venäjäksi tai suomeksi) ja esittelemään sen suullisesti
•tuntee erilaisia kielitieteellisiä, kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen tai käännöstieteen suuntauksia ja tutkimusmetodeja, joita osaa soveltaa tutkimuksen tekemiseen
•tuntee venäläisen yhteiskunnan instituutiot ja osaa toimia venäläisessä ympäristössä
•osaa etsiä tietoa ja käyttää lähteitä kriittisesti
•tuntee tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa toimia ryhmässä

Venäjän kielen ja kulttuurin moduulin suorittanut opiskelija
•tuntee kielitieteen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin
•tuntee kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä tutkimuksessa ja kriittisessä luennassa
•tuntee venäläisen kaunokirjallisuuden historian 1800-luvulta nykypäivään

Venäjän kääntämisen ja tulkkauksen moduulin suorittanut opiskelija
•tuntee ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
•osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä venäjästä suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta venäjäksi
•pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja venäjästä suomeksi ja suomesta venäjäksi arkipäiväisissä tilanteissa
•tuntee terminologian perusperiaatteita ja osaa käyttää niitä käännöstyön tukena
•osaa tuottaa kieliopillisesti virheetöntä ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö