x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus, 25–35 op

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella suomen kieltä ei-äidinkielisen näkökulmasta. Hän tunnistaa ne suomen kielen ilmiöt, jotka tuottavat erityisiä vaikeuksia ei-äidinkielisille. Hän osaa käyttää hyväkseen tutkimustietoa ja soveltaa sitä käytännön opetukseen.

Hän osaa korjata ei-äidinkielisen puheessa ja kirjoituksessa esiintyviä puutteita. Hän osaa selittää ilmiöitä, joihin puutteet liittyvät. Hän osaa arvioida harjoituksia, materiaaleja ja opetustuokioita ja suunnitella niitä itse siten, että se auttaa ei-äidinkielisen kielenoppimista. Hänellä on käsitys S2-opetustyön arjesta, ja hän osaa pitää opetustuokioita ei-äidinkielisten ryhmäopetuksessa.

Hän tuntee toisen ja vieraan kielen kielitaidon arvioinnin periaatteet, osaa analysoida kielitaidon käsitettä ja siihen liittyviä ilmiöitä. Hän osaa arvioida ei-äidinkielisen kielenkäyttäjän kielitaitoa systemaattisesti ja eri kielitaidon osa-alueilla.

Sisältö

Suomea opetetaan toisena kielenä yliopistoissa, korkeakouluissa, ammattioppilaitoksissa, lukioissa, peruskouluissa, kansanopistoissa sekä työväen- ja kansalaisopistoissa ympäri Suomea enemmän kuin koskaan. Suomen kielen kursseja tilaavat myös eri yritykset työntekijöidensä tarpeisiin. Suomen kielen opetus laajenee jatkuvasti myös Suomen rajojen ulkopuolella: Suomen kielen ja kulttuurin opetusta annetaan tällä hetkellä jo yli sadassa ulkomaisessa yliopistossa ja korkeakoulussa. Osa Suomen ulkopuolella toimivista opettajista on paikallisia suomen kielen ammattilaisia, osa Suomen opetusministeriön lähettämiä vierailevia opettajia. Suomen monikulttuuristuminen ja monikielistyminen aiheuttaa myös sen, että S2-asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän myös hallinnon piirissä: eri oppilaitoksissa koulutuksen ja opetuksen suunnittelutehtävissä ja muissa yhteiskunnan hallinnollisissa tehtävissä. Kaikkiin näihin tehtäviin tarvitaan luonnollisesti sellaisia suomen kielen ammattilaisia, joilla on vankka kielitieteellinen pohjakoulutus mutta jotka ovat perehtyneet myös suomeen toisena ja vieraana kielenä.

Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön suomen kielen tutkinto-ohjelma vastaa työelämän haasteisiin tarjoamalla opiskelijoilleen suomi toisena kielenä -opettajan valinnaisen opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus tekee yhteistyötä tamperelaisten S2-opetusta tarjoavien oppilaitosten sekä ulkomaisten suomen kielen opetuspisteiden kanssa. Kokonaisuus järjestetään mahdollisuuksien mukaan ja se suoritetaan yhden lukuvuoden aikana (lukuun ottamatta harjoittelujaksoa). Opiskeluoikeuden voi saada vain keväällä järjestettävässä haussa. Hakuvaiheessa pitää olla suoritettuina suomen kielen perusopinnot sekä suomen kielen aineopinnoista opintojaksot SUOA2 Kielen variaatio. Valintaperusteena on suomen kielen perusopintojen opintopisteiden mukaan painotettu keskiarvo. Tarvittaessa keskiarvo lasketaan kolmen desimaalin tarkkuudella.

Opinnot alkavat kielitaito ja kielitaidon arviointi -opintojaksolla (STOOP1). Sen jälkeen tai sen kanssa samanaikaisesti voi suorittaa muita opintojaksoja muuten vapaasti, mutta Suomen kielen kielioppi S2-näkökulmasta (STOOP2) pitää suorittaa ennen Puhe ja tekstit S2-näkökulmasta -opintojaksoa (STOOP3). Harjoittelu (STOOP5) on suositeltavaa suorittaa opintojen lopuksi.

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hakee kokonaismerkinnän tarkoitusta varten laaditulla kaavakkeella. Arvosana on opintojaksojen arvosanojen painotettu keskiarvo (mukaan ei lasketa niitä opintojaksoja, joita ei ole arvioitu numeroin).

Opintojaksoista annetaan arviointi asteikolla 1–5, lukuun ottamatta harjoittelua, joka arvioidaan pelkästään hyväksytyksi. Opintojaksot arvioidaan kirjallisen kuulustelun ja mahdollisten harjoitustöiden perusteella.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Suomen kielen perusopinnot ja SUOA2 Kielen variaatio.

Erillinen haku. Opintokokonaisuus on pääsiassa tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille. Erillisestä hakemuksesta kokonaisuuteen voidaan ottaa myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoita esimerkiksi alan työkokemuksen perusteella.

Suositeltu suoritusaika: 3. vuoden kevät.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus

Erillinen haku. Opintoja ei järjestetä joka lukuvuosi.
STOOP5 Harjoittelu, 5–15 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö