x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kielen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee suomen kielen rakenteen ja erittelee sen osioihinsa (äänteet, muodot ja sanaa laajemmat rakenteet), tuntee osioiden funktiot sekä osaa käyttää kielen rakenteista oikeita termejä. Hän käyttää suomen kieltä moitteettomasti, kykenee korjaamaan muiden tekstejä ja opastamaan kielenkäyttäjiä. Opiskelija tuntee suomen kielen historiallisen taustan ja suomen kielen tutkimuksen historian pääpiirteissään.

Sisältö

Perusopinnot alkavat Äänne- ja muoto-opin opintojaksolla (SUOP1); aikaisemmin tai vähintään samanaikaisesti suoritetaan yleisopintoihin sijoittuva LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet -opintojakso, jonka suorittaminen tarkistetaan ennen perusopintojen kokonaismerkinnän antamista. Muille kuin tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille järjestetään lähtötasokoe (SUOP0), jossa testataan opinnoissa tarpeellinen kyky kielelliseen analyysiin ja koulukieliopin tuntemus. Lähtötasokokeen läpäiseminen on edellytys suomen kielen opintojen aloittamiselle.

Opintojaksojen esittelyjärjestys on hyvä perusopintojen suoritusjärjestys, koska jaksoissa edetään pienempien rakenneyksikköjen hallinnasta laajempiin. Opintojaksot SUOP1–SUOP3 suoritetaan osallistumalla kursseille, joiden yhteydessä tehdään myös harjoituksia (harjoitusryhmässä on korkeintaan 15 opiskelijaa). Harjoitukset ovat tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollisia. Lisäksi opintojaksojen luentokuulustelujen yhteydessä tentitään kirjallisuutta, josta osa on opettajan opintojaksoittain määrittelemää. SUOP4 voidaan suorittaa joko luentona tai tenttiä kirjallisuuden avulla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Opintojaksojen arvioinneissa otetaan huomioon luennoilla opetettujen asioiden hallinta, kirjallisuus sekä mahdolliset harjoitustyöt. Harjoitustöiden yhteydessä arvioidaan myös työskentely: sitoutuminen tehtävään, osallistuminen keskusteluun ja aikatauluttaminen. Opintojaksoista annetaan arviointi asteikolla 1–5; osasuorituksina tehdyn jakson arviointi perustuu opintopisteiden mukaan painotettuun keskiarvoon.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Suomen kielen perusopinnot

SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi, 5 op (1.slk)
SUOP2 Syntaksi, 5 op (1.klk)
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto, 5 op (1.slk)
VIROP1 Viron peruskurssi, 5 op (1.slk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö